பால் ஆராய்ச்சியில் முன்னேற்றம்

பால் ஆராய்ச்சியில் முன்னேற்றம்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2329-888X

பால் மற்றும் விலங்கு இனப்பெருக்கம்

விலங்கு இனப்பெருக்கம் என்பது விலங்குகளின் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட இனச்சேர்க்கை ஆகும், இது சந்ததிகளில் விரும்பிய பண்புகளைப் பெறுவதற்கான வாய்ப்பை அதிகரிக்கிறது. மனித நோக்கங்களுக்கு ஏற்ற வீட்டு விலங்குகளின் வரிகளை உருவாக்க மரபணு பகுப்பாய்வின் நடைமுறை பயன்பாடு.

பால் மற்றும் விலங்கு வளர்ப்பு தொடர்பான இதழ்கள்

விலங்கு ஊட்டச்சத்து, கால்நடை அறிவியல் & மருத்துவ நோய் கண்டறிதல், கால்நடை அறிவியல் & தொழில்நுட்பம், விலங்கு அறிவியல் இதழ், விலங்கு உணவு அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்பம், விலங்கு இனப்பெருக்கம் மற்றும் மரபியல் இதழ், விலங்கு அறிவியல் இதழ், விலங்கு மற்றும் தீவன அறிவியல் இதழ், விலங்கு அறிவியல் மற்றும் கோழி அறிவியல் இதழ் - துருக்கிய கால்நடை அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்பம்

Top