வன ஆராய்ச்சி: திறந்த அணுகல்

வன ஆராய்ச்சி: திறந்த அணுகல்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2168-9776

மிதமான இலையுதிர் காடு

மிதவெப்ப இலையுதிர் காடுகள் மிதமான பரந்த இலை காடுகள் என்றும் அழைக்கப்படுகின்றன, அவை ஒவ்வொரு ஆண்டும் இலைகளை உதிர்க்கும் மரங்களால் ஆதிக்கம் செலுத்துகின்றன. அவை சூடான, ஈரமான கோடை மற்றும் லேசான குளிர்காலம் உள்ள பகுதிகளில் அமைந்துள்ளன. மிதவெப்ப இலையுதிர் காடுகள் பல்வேறு வகையான தாவர வகைகளைக் கொண்டுள்ளன. பெரும்பாலான தாவரங்கள் மூன்று நிலைகளைக் கொண்டுள்ளன. லைகன், பாசி, ஃபெர்ன்கள், காட்டுப் பூக்கள் மற்றும் பிற சிறிய தாவரங்கள் காட்டில் காணலாம். இந்த உயிரியலில் பெரும் பன்முகத்தன்மை உள்ளது. இலையுதிர் மரங்களின் இலைகள் நிறம் மாறி இலையுதிர் காலத்தில் உதிர்ந்து வசந்த காலத்தில் மீண்டும் வளரும்.

மிதமான இலையுதிர் காடுகளின் தொடர்புடைய இதழ்கள்

சர்வதேச வேளாண்மை மற்றும் வன ஆராய்ச்சி, சுற்றுச்சூழல் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் இதழ், பூமி அறிவியல் மற்றும் காலநிலை மாற்றம், பல்லுயிர் மற்றும் அழிந்துவரும் உயிரினங்களின் இதழ், உயிரியல் மற்றும் மருந்து ஆராய்ச்சிக்கான சர்வதேச இதழ், வனவியல் இதழ்கள், வன ஆராய்ச்சியின் கனடா இதழ், உலகளாவிய சூழலியல், சுற்றுச்சூழல் மாற்றம் , கடல் சுற்றுச்சூழல் ஆராய்ச்சி

Top