வன ஆராய்ச்சி: திறந்த அணுகல்

வன ஆராய்ச்சி: திறந்த அணுகல்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2168-9776

வன சூழலியல்

வன சூழலியல் என்பது காடுகளில் ஒன்றோடொன்று தொடர்புடைய வடிவங்கள், செயல்முறைகள், தாவரங்கள், விலங்கினங்கள் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் அமைப்புகளின் அறிவியல் ஆய்வு ஆகும். ஒரு வன சுற்றுச்சூழல் என்பது அந்த பகுதியில் உள்ள அனைத்து தாவரங்கள், விலங்குகள் மற்றும் நுண்ணுயிரிகளை உள்ளடக்கிய ஒரு இயற்கை வனப்பகுதி அலகு ஆகும். சுற்றுச்சூழலின் வாழ்க்கை இயற்பியல் காரணிகள்.

வன சூழலியல் தொடர்பான இதழ்கள்

வனவியல் இதழ், சுற்றுச்சூழல் மற்றும் சூழலியல் இதழ், பூமி அறிவியல் மற்றும் காலநிலை மாற்றம் இதழ், பல்லுயிர் மற்றும் அழிந்துவரும் உயிரினங்களின் இதழ், சூழலியல் இதழ், ஆப்பிரிக்க சூழலியல் இதழ், தொழில்துறை சூழலியல் இதழ், பயன்பாட்டு சூழலியல், தாவர சூழலியல், தாவர சூழலியல் இதழ் வெப்பமண்டல சூழலியல், வன சூழலியல் மற்றும் மேலாண்மை இதழ்

Top