வன ஆராய்ச்சி: திறந்த அணுகல்

வன ஆராய்ச்சி: திறந்த அணுகல்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2168-9776

வன பாதுகாப்பு

வனப் பாதுகாப்பு என்பது வன நிலங்களை வருங்கால சந்ததியினருக்காகவும், பொழுதுபோக்கு மற்றும் சுற்றுச்சூழல் சுற்றுலாவுக்காகவும் பராமரித்து பாதுகாக்கும் கவனமான நடைமுறையாகும். மரங்களை ஒழுங்குபடுத்தி திட்டமிட்டு வெட்டுவதன் மூலமும், காட்டுத் தீயைக் கட்டுப்படுத்துவதன் மூலமும், காட்டுத் தீயைக் கட்டுப்படுத்துவதன் மூலமும், வனப் பொருட்கள் மற்றும் காடுகளை முறையாகப் பயன்படுத்துவதன் மூலமும் காடுகளைப் பாதுகாக்க முடியும்.

வன பாதுகாப்பு தொடர்பான இதழ்கள்

வனவியல் இதழ், சுற்றுச்சூழல் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் இதழ், காலநிலை மற்றும் வானிலை முன்னறிவிப்பு இதழ், பூமி அறிவியல் மற்றும் காலநிலை மாற்றம், பல்லுயிர் மற்றும் பாதுகாப்பு, சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு, மண் மற்றும் நீர் பாதுகாப்பு, உயிரியல் பாதுகாப்பு, இயற்கை பாதுகாப்புக்கான அறிவியல் இதழ் , ஜப்பனீஸ் ஜர்னல் ஆஃப் கன்சர்வேஷன் எக்காலஜி

Top