வன ஆராய்ச்சி: திறந்த அணுகல்

வன ஆராய்ச்சி: திறந்த அணுகல்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2168-9776

வனப் பொருட்கள்

வனப் பொருட்களில் மரம், காகிதம், கால்நடைகள் போன்ற இயற்கையான தயாரிப்புகள் அடங்கும், அவை வணிக நோக்கத்திற்காக அல்லது நேரடி நுகர்வுக்கு உடனடியாகப் பயன்படுத்தப்படலாம். காட்டில் இருந்து கிடைக்கும் பொருட்கள் நம் அன்றாட வாழ்வில் நமக்கு உதவுகின்றன. மரங்கள் பலதரப்பட்ட தயாரிப்புகளை உருவாக்க அறுவடை செய்யப்படுகின்றன மற்றும் மிகக் குறைந்த அளவு வீணாகிறது. மரப் பொருட்களில் இரண்டு முக்கிய வகைகள் உள்ளன, அதாவது திட மர பொருட்கள் மற்றும் மர நார் பொருட்கள். இதனால், காட்டை விட்டு வெளியேறும் கிட்டத்தட்ட அனைத்து பதிவுகளும் பயனுள்ள பொருளாக மாற்றப்படுகின்றன. காகிதம், மரம், எரிபொருள், மருந்து, தீவனம் போன்றவற்றுக்கு காடுகளை நம்பியே மக்கள் வாழ்கின்றனர்.

வனப் பொருட்களின் தொடர்புடைய இதழ்கள்

வனப் பொருட்கள் ஜர்னல், வனப் பொருட்களின் வேதியியல் மற்றும் தொழில்துறை, ஹொக்கைடோ வனப் பொருட்கள் ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தின் இதழ், ஈரானிய வன சூழலியல், வன மற்றும் சுற்றுச்சூழல் அறிவியல் இதழ், ஆப்பிரிக்க சூழலியல் இதழ்

Top