வன ஆராய்ச்சி: திறந்த அணுகல்

வன ஆராய்ச்சி: திறந்த அணுகல்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2168-9776

வன நோயியல்

வன நோய்க்குறியியல் என்பது ஒரு வன சுற்றுச்சூழல் அமைப்பின் ஆரோக்கியத்தை பாதிக்கும் உயிரியல் மற்றும் அஜியோடிக் நோய்களின் ஆராய்ச்சி ஆகும், முதன்மையாக பூஞ்சை நோய்க்கிருமிகள் மற்றும் அவற்றின் பூச்சி திசையன்கள். இது வனவியல் மற்றும் தாவர நோயியலின் துணைத் துறையாகும். கடந்த தசாப்தத்தில் இந்தோனேசியாவில் வனத் தோட்ட இனங்கள் நிறுவப்படுவதில் குறிப்பிடத்தக்க அதிகரிப்பு ஏற்பட்டுள்ளது மற்றும் பூர்வீக வன வளம் வேகமாக குறைந்து வருவதால் இது தொடர வாய்ப்புள்ளது. இந்த ஒற்றைப்பயிர்களின் எதிர்கால வெற்றியானது, மகசூல் மற்றும் வடிவத்தை மட்டும் தேர்ந்தெடுக்கும் எதிர்கால இனப்பெருக்கத் திட்டங்களைச் சார்ந்தது, ஆனால் மிக முக்கியமாக, பூச்சிகள் மற்றும் நோய்களின் வரம்பிற்கு அதிக எதிர்ப்புத் திறன் கொண்டது. இனப்பெருக்கத் திட்டங்களைத் தழுவுவதன் மூலம் இந்த நோய்களை எதிர்த்துப் போராடுவதற்கு தொழில்துறை சார்பு அணுகுமுறையை கடைப்பிடிப்பது மிகவும் முக்கியமானது.

வன நோயியல் தொடர்பான இதழ்கள்

வனவியல் இதழ், தாவர நோயியல் மற்றும் நுண்ணுயிரியல் இதழ், தாவர உயிர்வேதியியல் மற்றும் உடலியல் இதழ், மருத்துவ மற்றும் நறுமண தாவரங்கள், தாவர நோயியல், உடலியல் மற்றும் மூலக்கூறு தாவர நோயியல், மூலக்கூறு தாவர நோய்க்குறியியல், தாவர நோயியல் மற்றும் நடைமுறை ஆராய்ச்சி இதழ், ஐரோப்பிய ஆராய்ச்சி இதழ், ஐரோப்பிய ஆய்வு இதழ், நோய்க்குறியியல் தாவர நோயியல்

Top