வன ஆராய்ச்சி: திறந்த அணுகல்

வன ஆராய்ச்சி: திறந்த அணுகல்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2168-9776

இனங்கள்-பன்முகத்தன்மை

இனங்கள் பன்முகத்தன்மை என்பது ஒரு சுற்றுச்சூழல் சமூகத்தில் உள்ள பன்முகத்தன்மையின் அளவீடு ஆகும், இது இனங்கள் செழுமை (ஒரு சமூகத்தில் உள்ள உயிரினங்களின் எண்ணிக்கை) மற்றும் இனங்கள் மிகுதியின் சமநிலை ஆகிய இரண்டையும் உள்ளடக்கியது. பூமியில் சுமார் 1.8 மில்லியன் வெவ்வேறு இனங்கள் வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. அடையாளம் காணப்பட்ட அனைத்து இனங்களிலும், கிட்டத்தட்ட 1 மில்லியன் பூச்சிகள். உண்மையில் பூமியில் வாழும் 5 முதல் 30 மில்லியன் இனங்கள் இருக்கலாம் என்று விஞ்ஞானிகள் மதிப்பிட்டுள்ளனர். ஒவ்வொரு ஆண்டும், அறியப்பட்ட இனங்களின் இந்த வளர்ந்து வரும் பட்டியலில் சுமார் 13,000 இனங்கள் சேர்க்கப்படுகின்றன. இனங்கள் பன்முகத்தன்மைக்கு வெப்பமான இடங்கள் வெப்பமண்டல மழைக்காடுகள் ஆகும்.

இனங்கள் பன்முகத்தன்மை தொடர்பான இதழ்கள்

பூமி அறிவியல் & காலநிலை மாற்றம், சுற்றுச்சூழல் அமைப்பு & சுற்றுச்சூழல் இதழ், பல்லுயிர் மற்றும் அழிந்து வரும் உயிரினங்களின் இதழ், அழிந்து வரும் உயிரினங்கள் ஆராய்ச்சி, தாவர இனங்கள் உயிரியல், பாலூட்டி இனங்கள், இனங்கள் ஆராய்ச்சி இதழ், தாவர இனங்கள் உயிரியல், இனங்கள் பன்முகத்தன்மை, அச்சுறுத்தப்பட்ட உயிரினங்கள், அச்சுறுத்தப்பட்ட உயிரினங்கள் இனங்கள் உயிரியல்

Top