மைக்கோபாக்டீரியல் நோய்கள்

மைக்கோபாக்டீரியல் நோய்கள்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2161-1068

பெரிகார்டியல் காசநோய்

இது ஒரு வகை பெரிகார்டியல் நோயாகும், இது பெரிகார்டியல் எஃப்யூஷன், கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் பெரிகார்டிடிஸ் அல்லது எஃபுஸிவ்-கன்ஸ்டிரிக்டிவ் பெரிகார்டிடிஸ் என வெளிப்படும். இதயத்தின் எக்கோ கார்டியோகிராஃபிக் ஆய்வின் மூலம் பெரிகார்டியல் காசநோயை அடையாளம் காண முடியும், இது பெரிகார்டியல் இடத்தில் ஃபைப்ரின் இழைகள் இருப்பதைக் காட்டுகிறது.

மார்பு வலி, இருமல் மற்றும் மூச்சுத் திணறல் ஆகியவை பெரிகார்டியல் காசநோயின் பொதுவான அறிகுறிகளாகும். 

பெரிகார்டியல் காசநோய் என்பது காசநோயின் ஒரு அரிய வெளிப்பாடாகும், இது சரியான நோயறிதல் மற்றும் சிகிச்சையுடன் கூட ஆபத்தானது. இந்த பெரிகார்டியல் காசநோய் நோயின் சரியான நோயறிதல் மற்றும் உகந்த சிகிச்சை மேலாண்மை அதன் அரிதாக இருப்பதால் அறியப்படவில்லை.

பெரிகார்டியல் காசநோய் தொடர்பான இதழ்கள் 

மைக்கோபாக்டீரியல் நோய்கள் இதழ், பயன்பாட்டு நுண்ணுயிரியல்: திறந்த அணுகல், பாக்டீரியா மற்றும் ஒட்டுண்ணியியல் இதழ், தொற்று நோய்கள் மற்றும் நோயறிதல் இதழ், நுரையீரல் மற்றும் சுவாச மருத்துவத்தின் இதழ், காசநோய் பெரிகார்டிடிஸ்: உகந்த நோயறிதல் மற்றும் மேலாண்மை, காசநோய் காசநோய் காசநோய் கட்டுரைகள்: தி நியூ இங்கிலாந்து ஜர்னல் ஆஃப் மெடிசின், காசநோயில் அடினோசின் டீமினேஸ் (ADA)

 

Top