மைக்கோபாக்டீரியல் நோய்கள்

மைக்கோபாக்டீரியல் நோய்கள்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2161-1068

வித்தியாசமான மைக்கோபாக்டீரியா

வித்தியாசமான மைக்கோபாக்டீரியா என்பது மைக்கோபாக்டீரியாவின் ஒரு இனமாகும், இது உயிரினங்களில் பல்வேறு நோய்த்தொற்றுகளை ஏற்படுத்துகிறது. வித்தியாசமான மைக்கோபாக்டீரியா மென்மையான திசு நோய், பரவும் நோய் மற்றும் நுரையீரல் நோய்கள் போன்ற பல்வேறு வகையான நோய்களை ஏற்படுத்துகிறது. சில வித்தியாசமான மைக்கோபாக்டீரியாவில் மைக்கோபாக்டீரியம் செலோனே , மைக்கோபாக்டீரியம் ஃபோர்டூட்டம் , மைக்கோபாக்டீரியம் அப்செசஸ் மற்றும் மைக்கோபாக்டீரியம் கன்சாசி ஆகியவை அடங்கும் .

வித்தியாசமான மைக்கோபாக்டீரியா திசுக்களின் கலாச்சாரத்தில் கண்டறியப்படுகிறது. குளிர் வெப்பநிலை போன்ற குறிப்பிட்ட நிலைமைகள் தேவைப்படுகின்றன, எனவே இந்த நோயறிதலில் மருத்துவரின் சந்தேகம் குறித்து ஆய்வகத்திற்கு தெரிவிக்கப்பட வேண்டும். நோய்த்தொற்றுகள் தோல் பயாப்ஸியில் குறிப்பிட்ட நோயியல் அம்சங்களைக் கொண்டுள்ளன.

பயன்படுத்தப்படும் பிற கண்டறியும் கருவிகளில் ரேடியோகிராஃபிக் இமேஜிங் ஆய்வுகள் மற்றும் மிக சமீபத்தில், புண்கள் அல்லது திசு பயாப்ஸிகள் மீது பாலிமரேஸ் சங்கிலி எதிர்வினை (PCR) சோதனை ஆகியவை அடங்கும்.

வித்தியாசமான மைக்கோபாக்டீரியா தொடர்பான பத்திரிகைகள் 

மைக்கோபாக்டீரியல் நோய்கள் இதழ், பயன்பாட்டு நுண்ணுயிரியல்: திறந்த அணுகல், பாக்டீரியா மற்றும் ஒட்டுண்ணியியல் இதழ், தொற்று நோய்கள் மற்றும் நோயறிதல் இதழ், நுரையீரல் மற்றும் சுவாச மருத்துவத்தின் இதழ், வித்தியாசமான மைக்கோபாக்டீரியல் நோய், வித்தியாசமான மைக்கோபாக்டீரியல் நோய்கள், மைக்கோபாக்டீரியல் நோய்களுக்கான மருந்துகள் ஐயம் தொற்று

Top