மைக்கோபாக்டீரியல் நோய்கள்

மைக்கோபாக்டீரியல் நோய்கள்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2161-1068

மைக்கோபாக்டீரியம் போவிஸ்

மைக்கோபாக்டீரியம் போவிஸ் என்பது போவின் டிபி எனப்படும் காசநோய்க்கான காரணியாகும். இது விலங்குகள் மற்றும் மனிதர்களின் வரம்பில் போவின் காசநோய்க்கான காரணியாகும். இது மெதுவாக வளரும் ஏரோபிக் பாக்டீரியா ஆகும், இது மைக்கோபாக்டீரியம் காசநோயின் நோய்க்குறியீட்டைப் போன்றது. மனிதர்களில், இது நாள்பட்ட பலவீனம், இருமல் மற்றும் பிற உறுப்புகளுக்கு மேலும் பரவுகிறது.

அசுத்தமான, பேஸ்டுரைஸ் செய்யப்படாத பால் பொருட்களை சாப்பிடுவதன் மூலமோ அல்லது குடிப்பதன் மூலமோ மக்கள் பொதுவாக எம்.போவிஸ் நோயால் பாதிக்கப்படுகின்றனர். கால்நடைகள், காட்டெருமைகள் அல்லது கர்ப்பப்பை (எ.கா., மான் அல்லது எல்க்) உடன் வேலை செய்யும் நபர்கள் அல்லது இந்த விலங்குகளின் தோல்கள், பால் அல்லது இறைச்சி போன்ற பொருட்கள் பசுவின் காசநோயால் பாதிக்கப்படுவதற்கான அதிக ஆபத்தில் உள்ளன.

காசநோய்க்கு சிகிச்சை அளிக்கப்படுவதைப் போலவே மாட்டு காசநோய் பொதுவாக சிகிச்சை அளிக்கப்படுகிறது. எம்.போவிஸ் பொதுவாக காசநோய்க்கு சிகிச்சையளிக்கப் பயன்படுத்தப்படும் பைராசினமைடு என்ற நுண்ணுயிர் எதிர்ப்பிகளில் ஒன்றிற்கு எதிர்ப்புத் தெரிவிக்கிறது. இருப்பினும், சில நேரங்களில் பசு சிகிச்சைக்கு பல மருந்து சிகிச்சை தேவைப்படுகிறது.

மைக்கோபாக்டீரியம் போவிஸின் தொடர்புடைய இதழ்கள் 

மைக்கோபாக்டீரியல் நோய்கள் இதழ், பயன்பாட்டு நுண்ணுயிரியல்: திறந்த அணுகல், பாக்டீரியாவியல் மற்றும் ஒட்டுண்ணியியல் இதழ், தொற்று நோய்கள் மற்றும் நோயறிதல் இதழ், நுரையீரல் மற்றும் சுவாச மருத்துவ இதழ், நுண்ணுயிரியல் பற்றிய பிரேசிலிய இதழ் - மைக்கோபாக்டீரியம் போவிசியம், மைக்கோபாக்டீரியம், மைக்கோபாக்டீரியம், மைக்கோபாக்டீரியம் சிறுநீர்ப்பைகள், தனிமைப்படுத்தல் ஜாம்பியாவில் மனித ஸ்பூட்டத்திலிருந்து மைக்கோபாக்டீரியம் போவிஸ்

Top