மைக்கோபாக்டீரியல் நோய்கள்

மைக்கோபாக்டீரியல் நோய்கள்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2161-1068

மைக்கோபாக்டீரியல் வைரஸ்

மைக்கோபாக்டீரியம் இனத்தை உண்டாக்கும் நோய் எந்த ஒரு நச்சுப் பொருளையும் விடுவிக்காது, ஆனால் அது நோயை உண்டாக்கும் ஒரு குறிப்பிட்ட வைரஸ் அமைப்பைக் கொண்டுள்ளது. மைக்கோபாக்டீரியத்தின் சில வீரியம் மிக்க பாத்திரங்கள் அதன் கட்டமைப்பு மற்றும் இயற்பியல் பண்புகளான செல்லுக்குள் நுழைவதற்கான வழிமுறை, அதன் உருவவியல், அதன் வேதியியல் தன்மை மற்றும் அதன் உள்செல்லுலார் வளர்ச்சி பண்புகளை உள்ளடக்கியது.

பெருகிய முறையில் காசநோய் இல்லாத உலகை நோக்கி நோயை நிர்வகிக்க உதவும் புதிய தடுப்பூசிகள் மற்றும் மருந்துகளின் வளர்ச்சிக்கு MTBC வைரஸ் காரணிகள் பற்றிய அறிவு அவசியம்.

ஹோஸ்ட் நோயெதிர்ப்பு எதிர்வினைக்கு பதிலளிக்கும் விதமாக MTBC உறுப்பினர்களில் பல்வேறு வைரஸ் காரணிகள் உருவாகியுள்ளன. மைக்கோபாக்டீரியல் வைரஸ் காரணிகள் அடிப்படையில் மைக்கோபாக்டீரியல் செல் சுவர் மற்றும் அதன் செல்லுலார் பாதையை உள்ளடக்கியது.

மைக்கோபாக்டீரியல் வைரஸ் தொடர்பான பத்திரிகைகள் 

மைக்கோபாக்டீரியல் நோய்கள் இதழ், பயன்பாட்டு நுண்ணுயிரியல்: திறந்த அணுகல், பாக்டீரியா மற்றும் ஒட்டுண்ணியியல் இதழ், தொற்று நோய்கள் மற்றும் நோயறிதல் இதழ், நுரையீரல் மற்றும் சுவாச மருத்துவ இதழ், மைக்கோபாக்டீரியா ஜர்னல்கள், மைக்கோபாக்டீரியம் காசநோய் காம்ப்ளக்ஸ், மைக்கோபாக்டீரியம் காசநோய் காரணிகள்.

Top