மைக்கோபாக்டீரியல் நோய்கள்

மைக்கோபாக்டீரியல் நோய்கள்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2161-1068

மைக்கோபாக்டீரியம் தொழுநோய்

மைக்கோபாக்டீரியம் தொழுநோய் என்பது ஒரு வகை பாக்டீரியா நோயாகும், இதன் விளைவாக தோல் நோய் ஏற்படுகிறது. மைக்கோபாக்டீரியம் லெப்ரே என்ற நுண்ணுயிர் இந்த நோய்க்கு காரணமாகும். இது தடி வடிவ பாக்டீரியா. இது தோல் புண்கள் மற்றும் நரம்பு சேதத்தை ஏற்படுத்துகிறது. நோய்களின் அறிகுறிகளில் தோலில் காயங்கள், மூட்டுகளில் உணர்வின்மை மற்றும் தசை பலவீனம் ஆகியவை அடங்கும்.

தொழுநோய் என்பது தோலில் அல்லது தோலின் கீழ் (தோலடி திசுக்கள்) ஒற்றை அல்லது பல அழற்சி முடிச்சுகளை (கிரானுலோமாக்கள்) உருவாக்க பல மைக்கோபாக்டீரியல் இனங்கள் கொண்ட தோல் தொற்றுகளை விவரிக்கப் பயன்படும் பெயர்.

மைக்கோபாக்டீரியம் தொழுநோய் தொடர்பான இதழ்கள் 

மைக்கோபாக்டீரியல் நோய்கள் இதழ், பயன்பாட்டு நுண்ணுயிரியல்: திறந்த அணுகல், பாக்டீரியாவியல் மற்றும் ஒட்டுண்ணியியல் இதழ், தொற்று நோய்கள் மற்றும் நோய் கண்டறிதல் இதழ், நுரையீரல் மற்றும் சுவாச மருத்துவ இதழ், மைக்கோபாக்டீரியா ஜர்னல்கள், தொழுநோய், தொழுநோய், நீண்ட தொழுநோய் இதழ்கள்

Top