மைக்கோபாக்டீரியல் நோய்கள்

மைக்கோபாக்டீரியல் நோய்கள்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2161-1068

மூலக்கூறு பாக்டீரியாவியல்

மூலக்கூறு பாக்டீரியாவியல் என்பது மூலக்கூறு, செல்லுலார் நிலை, பாக்டீரியாவின் சுற்றுச்சூழல் நிலை மற்றும் நுண்ணுயிர் எதிர்ப்பின் பராமரிப்பு ஆகியவற்றைப் பயன்படுத்துதல் மற்றும் புரிந்துகொள்வது. நுண்ணுயிர் எதிர்ப்பு பாக்டீரியாவின் மூலக்கூறு தொற்றுநோயியல் மற்றும் மரபணு பின்னணி மற்றும் பாக்டீரியாவின் நுண்ணுயிர் மற்றும் பாக்டீரியா வேதியியல் பற்றிய ஆராய்ச்சி ஆகியவற்றைப் புரிந்துகொள்வதற்கான ஆய்வு இதுவாகும்.

மைக்கோபாக்டீரியாவைப் படிக்கும் மூலக்கூறு நிலை நோயை ஆரம்ப நிலையிலேயே அதன் சிகிச்சையுடன் சேர்த்து முன்கூட்டியே கண்டறிய அனுமதிக்கிறது.

நோய்க்கு காரணமான மரபணுவை குறிவைக்கவும், பதிலளிக்கக்கூடிய மரபணுவை மாற்றவும் மூலக்கூறு பாக்டீரியாவியல் உயிரி தொழில்நுட்ப முன்னேற்றங்களை மேம்படுத்துகிறது, இதனால் நோய் ஏற்படுத்தும் மைக்கோபாக்டீரியாவின் அளவு குறைகிறது. இது ஒரு தனிநபரின் போதைப்பொருள் உணர்திறனை அதிகரிப்பதற்கான மூலக்கூறு உயிரியலின் தொழில்நுட்ப முன்னேற்றமாகும்.

மூலக்கூறு பாக்டீரியாலஜி தொடர்பான இதழ்கள் 

மைக்கோபாக்டீரியல் நோய்கள் இதழ், பயன்பாட்டு நுண்ணுயிரியல்: திறந்த அணுகல், பாக்டீரியாவியல் மற்றும் ஒட்டுண்ணியியல் இதழ், தொற்று நோய்கள் மற்றும் நோயறிதல் இதழ், நுரையீரல் மற்றும் சுவாச மருத்துவத்தின் இதழ், பாக்டீரியாவியல் இதழ்கள், மூலக்கூறு உயிரியலின் இதழ், நுண்ணுயிரியல் மற்றும் நோயறிவியல், நுண்ணுயிரியல் மற்றும் நோயறிதல் லெகுலர் மருத்துவ இதழ்கள்

Top