மைக்கோபாக்டீரியல் நோய்கள்

மைக்கோபாக்டீரியல் நோய்கள்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2161-1068

மைக்கோபாக்டீரியல் நச்சுத்தன்மை

இது உயிரினங்களில் மைக்கோபாக்டீரியம் விகாரங்களால் ஏற்படும் தொற்றுகளைக் குறிக்கிறது. மைக்கோபாக்டீரியம் நச்சுத்தன்மையில் மைக்கோபாக்டீரியத்தால் விடுவிக்கப்பட்ட அனைத்து விஷ இரசாயனங்களும் அவற்றின் புரவலர்களில் நோயை உண்டாக்குகின்றன.

மைக்கோபாக்டீரியம் லெப்ரே பல்வேறு நச்சு சேர்மங்களை விடுவிக்கிறது, இது இறுதியில் மனிதனின் தொற்று தோல் நோய், தொழுநோய்க்கு வழிவகுக்கிறது. இன்றுவரை, தொழுநோய்க்கான தடுப்பு மருந்து இல்லை.

மைக்கோபாக்டீரியம் இனத்தை உண்டாக்கும் நோய் எந்த ஒரு நச்சுப் பொருளையும் விடுவிக்காது, ஆனால் அது நோயை உண்டாக்கும் ஒரு குறிப்பிட்ட வைரஸ் அமைப்பைக் கொண்டுள்ளது. மைக்கோபாக்டீரியத்தின் சில வீரியம் மிக்க பாத்திரங்கள் அதன் கட்டமைப்பு மற்றும் இயற்பியல் பண்புகளான செல்லுக்குள் நுழைவதற்கான வழிமுறை, அதன் உருவவியல், அதன் வேதியியல் தன்மை மற்றும் அதன் உள்செல்லுலார் வளர்ச்சி பண்புகளை உள்ளடக்கியது.

மைக்கோபாக்டீரியல் நச்சுத்தன்மையின் தொடர்புடைய இதழ்கள் 

மைக்கோபாக்டீரியல் நோய்கள் ஜர்னல், பயன்பாட்டு நுண்ணுயிரியல்: திறந்த அணுகல், பாக்டீரியா மற்றும் ஒட்டுண்ணியியல் இதழ், தொற்று நோய்கள் மற்றும் நோயறிதல் இதழ், நுரையீரல் மற்றும் சுவாச மருத்துவத்தின் இதழ், மருத்துவ தொற்று நோய்கள் - ஆக்ஸ்போர்டு பத்திரிகைகள், மைக்கோபாக்டீரியா

Top