மைக்கோபாக்டீரியல் நோய்கள்

மைக்கோபாக்டீரியல் நோய்கள்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2161-1068

பாக்டீரியா நோய்க்கிருமி உருவாக்கம்

மனிதர்களில் தொற்றுநோயை ஏற்படுத்தும் பாக்டீரியாக்கள் பாக்டீரியா நோய்க்கிருமி உருவாக்கம் என்று அழைக்கப்படுகின்றன. பல பாக்டீரியா நோய்க்கிரும நோய்கள் உள்ளன. அவற்றில் ஒன்று காசநோய் ஆகும், இது மைக்கோபாக்டீரியம் காசநோயால் ஏற்படுகிறது .

ஸ்ட்ரெப்டோகாக்கஸ் மற்றும் சூடோமோனாஸ் போன்ற பாக்டீரியாவின் பிற நோய்க்கிருமிகள் இதில் அடங்கும். இந்த நோய்க்கிருமிகள் மற்றும் பாக்டீரியாக்களின் வடிவம் பல உணவுப்பழக்க நோய்கள் மற்றும் டெட்டனஸ், டைபாய்டு காய்ச்சல் மற்றும் டிப்தீரியா போன்ற நோய்த்தொற்றுகளை ஏற்படுத்துகிறது.

நுண்ணுயிரிகள் தங்கள் நோய்க்கிருமித்தன்மையை அவற்றின் வீரியம் மூலம் வெளிப்படுத்துகின்றன. ஒரு நோய்க்கிருமியின் வீரியத்தை தீர்மானிப்பவை அதன் மரபணு அல்லது உயிர்வேதியியல் அல்லது கட்டமைப்பு அம்சங்களில் ஏதேனும் ஒரு ஹோஸ்டில் நோயை உருவாக்க உதவுகிறது. பாக்டீரியல் ஹோஸ்ட் மத்தியஸ்த நோய்க்கிருமி உருவாக்கத்தில், (எ.கா. காசநோய்), பாக்டீரியா நச்சுகளை விட லிம்பாய்டு செல்கள் வெளியிடும் நச்சு மத்தியஸ்தர்களால் திசு சேதம் ஏற்படுகிறது.

பாக்டீரியா நோய்க்கிருமி உருவாக்கம் தொடர்பான பத்திரிகைகள் 

மைக்கோபாக்டீரியல் நோய்கள் இதழ், பயன்பாட்டு நுண்ணுயிரியல்: திறந்த அணுகல், பாக்டீரியாவியல் மற்றும் ஒட்டுண்ணியியல் இதழ், தொற்று நோய்கள் மற்றும் நோயறிதல் இதழ், நுரையீரல் மற்றும் சுவாச மருத்துவத்தின் இதழ், பாக்டீரியா நோய்க்கிருமி ஜர்னல்கள், மருத்துவ நுண்ணுயிரியல் மற்றும் நோயறிதலுக்கான ஜர்னல் ஆதரவு

Top