மொழிபெயர்ப்பு மருத்துவம்

மொழிபெயர்ப்பு மருத்துவம்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2161-1025

மூலக்கூறு இலக்கு சிகிச்சைகள்

மூலக்கூறு இலக்கு சிகிச்சைகள் தீங்கு விளைவிக்கும் உயிரணுக்களின் மேற்பரப்பில் அல்லது உள்ளே குறிப்பிட்ட மூலக்கூறுகளை (உதாரணமாக, புரதங்கள்) குறிவைக்க மருந்துகளைப் பயன்படுத்துகின்றன. இந்த மூலக்கூறுகள் செல்கள் வளர அல்லது பிரிக்கும் சமிக்ஞைகளை அனுப்ப உதவுகின்றன. இந்த மூலக்கூறுகளை குறிவைப்பதன் மூலம், மருந்துகள் தீங்கு விளைவிக்கும் உயிரணுக்களின் வளர்ச்சி மற்றும் பரவலை நிறுத்துகின்றன, அதே நேரத்தில் சாதாரண செல்களுக்கு தீங்கு விளைவிக்கும். இலக்கு சிகிச்சைகள் வெவ்வேறு வகையான மருந்துகளைப் பயன்படுத்துகின்றன, மேலும் ஒவ்வொரு மருந்தும் வித்தியாசமாக வேலை செய்கிறது.

ஆராய்ச்சியாளர்கள் விலங்குகள் (முன்கூட்டிய பரிசோதனை) மற்றும் மனிதர்களில் (மருத்துவ சோதனைகள்) வெவ்வேறு இலக்கு சிகிச்சைகளைப் படித்து வருகின்றனர். இருப்பினும், சிகிச்சைக்காக சில இலக்கு சிகிச்சைகள் அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளன. தற்போதைய சிகிச்சையை விட இலக்கு சிகிச்சைகள் இறுதியில் மிகவும் பயனுள்ளதாகவும் குறைவான தீங்கு விளைவிப்பதாகவும் நிரூபிக்கப்படலாம்.

Top