மொழிபெயர்ப்பு மருத்துவம்

மொழிபெயர்ப்பு மருத்துவம்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2161-1025

மூலக்கூறு சமிக்ஞை மற்றும் அப்போப்டொசிஸ்

இது பொருந்தாத பழுதுபார்க்கும் மரபணுக்களில் உள்ள ஜெர்ம்லைன் பிறழ்வுகளால் ஏற்படும் ஆதிக்கம் செலுத்தும் ஆட்டோசோமால் மரபணுக் கோளாறு ஆகும். டிஎன்ஏவின் மரபணு நிலைத்தன்மையில் மனித பொருத்தமின்மை பழுதுபார்க்கும் மரபணுக்கள் முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றன, செயலிழக்கச் செய்வதால் பிறழ்வு விகிதம் அதிகரிக்கிறது மற்றும் பெரும்பாலும் பொருந்தாத பழுதுபார்ப்பு செயல்பாட்டை இழக்கிறது. அபோப்டோசிஸ் உள்ளிட்ட முக்கிய செல்லுலார் செயல்முறைகளை ஒழுங்குபடுத்துவதில் சில பொருந்தாத பழுதுபார்க்கும் மரபணுக்கள் ஈடுபட்டுள்ளன என்று சமீபத்திய ஆய்வுகள் காட்டுகின்றன.

எனவே, பொருந்தாத பழுதுபார்க்கும் மரபணுக்களின் வேறுபட்ட வெளிப்பாடு, குறிப்பாக MLH1 மற்றும் MSH2 ஆகியவற்றின் பங்களிப்புகள் சிஸ்ப்ளேட்டின் போன்ற சில சைட்டோடாக்ஸிக் மருந்துகளுக்கு சிகிச்சை எதிர்ப்பில் முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றன, அவை பொதுவாக வேதியியல் தடுப்புக்காகப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. அப்போப்டொசிஸின் மூலக்கூறு சமிக்ஞை பொறிமுறையில் பொருந்தாத பழுதுபார்க்கும் மரபணுக்களின் பங்கு பற்றிய புரிதல்.

Top