மொழிபெயர்ப்பு மருத்துவம்

மொழிபெயர்ப்பு மருத்துவம்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2161-1025

மரபணு வகைப்படுத்தல்

ஜீனோடைப்பிங் என்பது உயிரியல் மதிப்பீடுகளைப் பயன்படுத்தி தனிநபரின் டிஎன்ஏ வரிசையை ஆராய்ந்து மற்றொரு நபரின் வரிசை அல்லது குறிப்பு வரிசையுடன் ஒப்பிடுவதன் மூலம் ஒரு நபரின் மரபணு அமைப்பில் (மரபணு வகை) வேறுபாடுகளை தீர்மானிக்கும் செயல்முறையாகும். ஒரு நபர் தனது பெற்றோரிடமிருந்து பெற்ற அலீல்களை இது வெளிப்படுத்துகிறது. பாரம்பரியமாக மரபணு வகைப்படுத்தல் என்பது மூலக்கூறு கருவிகளைப் பயன்படுத்தி உயிரியல் மக்களை வரையறுக்க DNA வரிசைகளின் பயன்பாடு ஆகும். இது பொதுவாக ஒரு தனிநபரின் மரபணுக்களை வரையறுப்பதில்லை.

Top