மொழிபெயர்ப்பு மருத்துவம்

மொழிபெயர்ப்பு மருத்துவம்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2161-1025

சான்று அடிப்படையிலான இருதய சிகிச்சை

சான்றுகள் அடிப்படையிலான இருதய சிகிச்சையானது சுகாதாரப் பாதுகாப்பு தரத்தையும் விளைவுகளையும் மேம்படுத்துவதாகும். கார்டியாக் கேர் வழிகாட்டுதலின் ஒப்பீட்டு வலிமை இருந்தபோதிலும், கரோனரி இதய நோய்க்கான சிகிச்சை மற்றும் இரண்டாம் நிலை தடுப்புக்கான பல தற்போதைய நடைமுறைகள் துணை மற்றும் சிகிச்சை மற்றும் அணுகலில் கணிசமான ஏற்றத்தாழ்வுகள் பொதுவானவை. முன்கணிப்பு காரணிகளின் முன்கணிப்பு சக்தி.

சான்று அடிப்படையிலான நடைமுறையானது, மருத்துவப் பராமரிப்பு மிகவும் தனிப்படுத்தப்பட்டதாகவும், மிகவும் பயனுள்ளதாகவும், நெறிப்படுத்தப்பட்டதாகவும் மற்றும் ஆற்றல்மிக்கதாகவும் மற்றும் மருத்துவத் தீர்ப்பின் விளைவுகளை அதிகரிக்கவும் வாய்ப்புகளை வழங்குகிறது. தற்போதுள்ள நடைமுறைகளை ஆதரிப்பதற்குப் பதிலாக சிறந்த நடைமுறைகளை வரையறுப்பதற்கு சான்றுகள் பயன்படுத்தப்படும்போது, ​​நர்சிங் கேர் சமீபத்திய தொழில்நுட்ப முன்னேற்றங்களுடன் வேகத்தை வைத்திருக்கிறது மற்றும் புதிய அறிவு வளர்ச்சிகளைப் பயன்படுத்திக் கொள்கிறது.

Top