மொழிபெயர்ப்பு மருத்துவம்

மொழிபெயர்ப்பு மருத்துவம்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2161-1025

சான்று அடிப்படையிலான சிகிச்சை

சான்றுகள் அடிப்படையிலானது என்பது சமீப வருடங்களில் சுகாதாரத்துறையில் இந்த வார்த்தை மிகவும் பொதுவானதாகிவிட்டது. சான்று அடிப்படையிலான சிகிச்சை, சான்று அடிப்படையிலான மருத்துவம், சான்று அடிப்படையிலான நடைமுறை - இந்த விதிமுறைகள் அனைத்தும் அறிவியலில் வேரூன்றிய ஒரு சிகிச்சை அணுகுமுறையைக் குறிக்கின்றன, மேலும் சிகிச்சைத் திட்டமிடல் மற்றும் மருத்துவப் பராமரிப்புக்கான பரிந்துரைகளை வழங்குபவர்கள் ஆராய்ச்சி இலக்கியங்களைப் பார்க்கிறார்கள்.

சான்று அடிப்படையிலான சிகிச்சையானது, அறிவியலை அடிப்படையாகக் கொண்ட சிகிச்சையானது, ஒவ்வொரு தனிநபரின் குறிப்பிட்ட மற்றும் தனிப்பட்ட தேவைகளுக்கு ஏற்பவும், கவனிப்பின் தரத்தையும் வாழ்க்கைத் தரத்தையும் மேம்படுத்துகிறது.

Top