மொழிபெயர்ப்பு மருத்துவம்

மொழிபெயர்ப்பு மருத்துவம்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2161-1025

நோக்கம் மற்றும் நோக்கம்

மொழிபெயர்ப்பு மருத்துவம் என்பது இரண்டு முக்கிய கோட்பாடுகளில் காணப்படும் ஒரு பரந்த அடிப்படையிலான இதழாகும்: மொழிபெயர்ப்பு மருத்துவம் பற்றிய மிக அற்புதமான மதிப்புரைகளை வெளியிட: இரண்டாவது, ஆராய்ச்சி, கற்பித்தல் மற்றும் குறிப்பு நோக்கங்களுக்காக கட்டுரைகளை விரைவாகவும் விரைவாகவும் மதிப்பாய்வு செய்து வெளியிடுவது.

Top