மாஸ் ஸ்பெக்ட்ரோமெட்ரி & சுத்திகரிப்பு நுட்பங்கள்

மாஸ் ஸ்பெக்ட்ரோமெட்ரி & சுத்திகரிப்பு நுட்பங்கள்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2469-9861

திரவ திரவ பிரித்தெடுத்தல்

திரவ-திரவ பிரித்தெடுத்தல் என்பது ஒரு கலவை ஒரு கரைப்பானில் இருந்து மற்றொரு கரைப்பானுக்கு இழுக்கப்படும் ஒரு முறையாகும், அங்கு இரண்டு கரைப்பான்களும் கலக்காது. திரவ-திரவ பிரித்தெடுத்தல் மிகவும் பொதுவான முறை ஒரு பிரிப்பு புனல் பயன்படுத்தி செய்யப்படுகிறது. மற்ற முக்கியமான திரவ-திரவ பிரித்தெடுத்தல் செயல்முறைகள் பலநிலை எதிர் மின்னோட்ட தொடர்ச்சியான செயல்முறைகள், கலவை-குடியேறுபவர்கள், மையவிலக்கு பிரித்தெடுத்தல், இரசாயன மாற்றம் இல்லாமல் பிரித்தெடுத்தல்.

கரைப்பான் கட்டத்தில் ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட பிரித்தெடுத்தல்களைச் சேர்ப்பதன் மூலம் திரவ திரவப் பிரித்தெடுத்தலின் செயல்திறனை மேம்படுத்தலாம். பிரித்தெடுத்தல்-கரைப்பான் வளாகம் சிதைக்கப்பட வேண்டிய பிரித்தெடுக்கும் கட்டத்தில் இருந்து கரைப்பானை மீட்டெடுக்க கரைப்பானின் திறனை அதிகரிக்கும் கூறுகளுடன் பிரித்தெடுத்தல் தொடர்பு கொள்கிறது. நுண்ணுயிர் எதிர்ப்பிகள் மற்றும் புரதத்தை மீட்டெடுப்பதற்கான முக்கிய பயன்பாடுகள் உயிர்வேதியியல் அல்லது மருந்துப் பகுதிகளில் உள்ளன. கனிம இரசாயன துறையில் திரவ-திரவ பிரித்தெடுத்தல், பாஸ்போரிக் அமிலம், போரிக் அமிலம் மற்றும் சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு போன்ற உயர்-கொதிநிலை கூறுகளை அக்வஸ் கரைசல்களிலிருந்து மீட்டெடுக்கப் பயன்படுகிறது.

திரவ திரவப் பிரித்தெடுத்தல்
மருந்து ஒழுங்குமுறை விவகாரங்களின் தொடர்புடைய இதழ்கள்: திறந்த அணுகல், உயிர் சமநிலை இதழ், மருந்து பகுப்பாய்வு இதழ், மருந்தியல் ஆய்வு இதழ், இரசாயனக் கல்வி இதழ், அமெரிக்க எண்ணெய் வேதியியலாளர்களின் ஜர்னல், இயற்பியல் வேதியியல்.

Top