மாஸ் ஸ்பெக்ட்ரோமெட்ரி & சுத்திகரிப்பு நுட்பங்கள்

மாஸ் ஸ்பெக்ட்ரோமெட்ரி & சுத்திகரிப்பு நுட்பங்கள்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2469-9861

திரவ குரோமடோகிராபி மாஸ் ஸ்பெக்ட்ரோமெட்ரி

திரவ குரோமடோகிராபி மாஸ் ஸ்பெக்ட்ரோமெட்ரி (LC/MS) என்பது ஒரு கலவையில் உள்ள பல்வேறு வகையான ஆவியாகாத, அரை ஆவியாகும் கரிம மற்றும் கனிம சேர்மங்களை அடையாளம் காண, அளவு மற்றும் வெகுஜன பகுப்பாய்வு செய்வதற்கான ஒரு பகுப்பாய்வு நுட்பமாகும். திரவ குரோமடோகிராபி மாஸ் ஸ்பெக்ட்ரோமெட்ரியைப் பயன்படுத்தி, சுற்றுச்சூழலில் உள்ள அசுத்தங்கள் முதல் மருந்து வளர்சிதை மாற்றங்கள் வரை பலவிதமான கலவைகளை அடையாளம் காண முடியும். பயன்பாடுகளில் குறைந்த துருவமுனைப்பு சேர்மங்களின் அளவு மற்றும் தரமான பகுப்பாய்வு, பொருளின் பிகோமோல்களை அளவிடுதல், பெப்டைட் வெகுஜன விரல் அச்சிடுதல் ஆகியவை அடங்கும். பெப்டைட் மேப்பிங், கிளைகோபுரோட்டீன் மேப்பிங், பயோ அஃபினிட்டி ஸ்கிரீனிங், விவோ மருந்து ஸ்கிரீனிங், மெட்டபாலிக் ஸ்டெபிலிட்டி ஸ்கிரீனிங், மெட்டாபொலிட்களை அடையாளம் காணுதல், தூய்மையற்ற தன்மை, சிதைந்த சேர்மங்களை அடையாளம் காண்பது, உயிரியல் பகுப்பாய்வு மற்றும் தரக் கட்டுப்பாடு ஆகியவற்றுக்கான மருந்து வளர்ச்சியில் முக்கிய பயன்பாடு உள்ளது.

திரவ குரோமடோகிராபி மாஸ் ஸ்பெக்ட்ரோமெட்ரி
தொழில்துறை வேதியியலின் தொடர்புடைய இதழ்கள்: திறந்த அணுகல், மருந்து நுண்ணுயிரியல் இதழ், மருந்தியல் அனலிட்டிகா ஆக்டா, குரோமடோகிராபி & பிரிப்பு நுட்பங்கள், ஜர்னல் ஆஃப் க்ரோமடோகிராபி & பிரிப்பு நுட்பங்கள், ஜர்னல் ஆஃப் அப்ளைடு ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோபி, ஜர்னல் ஆஃப் அமெரிக்கன் ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோபி, ஜோர்னல் ஸ்பெக்ட்ரோஸ்குலர் சொசைட்டி நகல் மற்றும் ஐரோப்பிய ஜர்னல் ஆஃப் மாஸ் ஸ்பெக்ட்ரோமெட்ரி

Top