மாஸ் ஸ்பெக்ட்ரோமெட்ரி & சுத்திகரிப்பு நுட்பங்கள்

மாஸ் ஸ்பெக்ட்ரோமெட்ரி & சுத்திகரிப்பு நுட்பங்கள்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2469-9861

திரவ குரோமடோகிராபி

ஒரு மாதிரியை அதன் தனிப் பகுதியாகப் பிரிக்கப் பயன்படும் திரவ நிறமூர்த்தம் அல்லது கலவை அல்லது கரைப்பானில் கரைந்திருக்கும் மூலக்கூறுகள் அல்லது அயனிகளைப் பிரிப்பதற்குப் பயன்படுத்தப்படும் பகுப்பாய்வு நிறமூர்த்த நுட்பம். அயன் எக்ஸ்சேஞ்ச் குரோமடோகிராபி, பார்டிஷனிங் க்ரோமடோகிராபி, சைஸ் எக்ஸ்க்ளூஷன் க்ரோமடோகிராபி, சூப்பர் கிரிட்டிகல் ஃப்ளூயிட் க்ரோமடோகிராபி மற்றும் கேபிலரி எலக்ட்ரோபோரேசிஸ் ஆகியவை பல்வேறு வகையான திரவ நிறமூர்த்தத்தில் அடங்கும். பயன்பாடுகளில் குறைந்த துருவமுனைப்பு சேர்மங்களின் அளவு மற்றும் தரமான பகுப்பாய்வு, பொருளின் பிகோமோல்களை அளவிடுதல், பெப்டைட் வெகுஜன விரல் அச்சிடுதல் ஆகியவை அடங்கும். பெப்டைட் மேப்பிங், கிளைகோபுரோட்டீன் மேப்பிங், பயோ அஃபினிட்டி ஸ்கிரீனிங், விவோ மருந்து ஸ்கிரீனிங், மெட்டபாலிக் ஸ்டெபிலிட்டி ஸ்கிரீனிங், மெட்டாபொலிட்களை அடையாளம் காணுதல், தூய்மையற்ற தன்மை, சிதைந்த சேர்மங்களை அடையாளம் காண்பது, உயிரியல் பகுப்பாய்வு மற்றும் தரக் கட்டுப்பாடு ஆகியவற்றுக்கான மருந்து வளர்ச்சியில் முக்கிய பயன்பாடு உள்ளது.

திரவ குரோமடோகிராபி
கட்டமைப்பு வேதியியல் & படிகவியல் தொடர்பு, மருத்துவ மற்றும் மருத்துவ உயிர்வேதியியல் தொடர்பான இதழ்கள்: திறந்த அணுகல், உயிர்வேதியியல் & பகுப்பாய்வு உயிர்வேதியியல், திரவ நிறமூர்த்தம் & தொடர்புடைய தொழில்நுட்பங்களின் இதழ், குரோமடோகிராபி ஜர்னல் ஆஃப் குரோமடோகிராபி

Top