மயக்க மருந்து & மருத்துவ ஆராய்ச்சி

மயக்க மருந்து & மருத்துவ ஆராய்ச்சி
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2155-6148

வலி நிவாரணிகள்

வலி நிவாரணிகள் என்பது மயக்க மருந்தைத் தூண்டாமல் வலியைக் குறைக்கப் பயன்படும் மருந்துகள். வலி நிவாரணிகள் பொதுவாக வலி நிவாரணி என்று அழைக்கப்படுகிறது. ஆஸ்பிரின் ஒரு வலி நிவாரணிக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டு. அனல்ஜீசியா என்பது வலி நிவாரணிகளை நிர்வகிப்பதற்கான ஒரு நிலை. வலி நிவாரணி என்பது வலியிலிருந்து விடுபடுவதாக வரையறுக்கப்படுகிறது.

மயக்கமருந்துகள் என்பது மயக்கத்தைத் தூண்டுவதற்குப் பயன்படுத்தப்படும் மருந்துகள். பொது மயக்க மருந்து, உள்ளூர் மயக்க மருந்து, பிராந்திய மயக்க மருந்து போன்ற பல்வேறு வகையான மயக்க மருந்துகளை நடைமுறையில் வைத்துள்ளோம். லிடோகைன், ப்ரோபைன், கோகோயின், டெஸ்ஃப்ளூரேன், செனான் ஆகியவை வலி மற்றும் அசௌகரியத்தைத் தவிர்ப்பதற்காக மயக்க மருந்தைத் தூண்டுவதற்குப் பயன்படுத்தப்படும் சில மயக்க மருந்துகளாகும்.

வலி நிவாரணிகளின் தொடர்புடைய இதழ்கள்

ஜர்னல் ஆஃப் அனஸ்தீசியா & கிளினிக்கல் ரிசர்ச், வலி ​​நிவாரணி மற்றும் மறுமலர்ச்சி: தற்போதைய ஆராய்ச்சி, வலி ​​மேலாண்மை மற்றும் மருத்துவ இதழ், நோயாளி பராமரிப்பு இதழ், வலி ​​மற்றும் நிவாரண இதழ், தீவிர மற்றும் முக்கியமான கவனிப்பு இதழ், வலி ​​நிவாரணிகளின் இதழ், அனலிசிசியா & ரெசுசிடேஷன் அனஸ்தீசியா மற்றும் அனல்ஜீசியா, அனல்ஜீசியாவின் விமர்சனங்கள், தென் ஆப்ரிக்கன் ஜர்னல் ஆஃப் அனஸ்தீசியா மற்றும் அனல்ஜீசியா, கால்நடை மயக்க மருந்து மற்றும் வலி நிவாரணி.

Top