தொடர்பாடல் கோளாறுகள், காது கேளாதோர் ஆய்வுகள் & செவித்திறன் எய்ட்ஸ் இதழ்

தொடர்பாடல் கோளாறுகள், காது கேளாதோர் ஆய்வுகள் & செவித்திறன் எய்ட்ஸ் இதழ்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2375-4427

டிம்பனோமெட்ரி

ஒலியியல் வல்லுநர்கள் "இமிட்டன்ஸ்" சோதனைகள் என்று அழைக்கும் பல சோதனைகளில் டிம்பனோமெட்ரி ஒன்றாகும். ஒரு டிம்பனோமீட்டர் வெளிப்புற செவிப்புல மீடஸில் உள்ள காற்றழுத்தத்தின் செயல்பாடாக வெளிப்புற செவிப்புலத்தில் உள்ள ஒலி இமிட்டென்ஸை அளவிடுகிறது. காது கால்வாய் வழியாக மீண்டும் பிரதிபலிக்கும் ஒலியின் அளவைக் கண்டறிய டிம்பானிக் மென்படலத்திலிருந்து டோன்கள் "பவுன்ஸ்" செய்யப்படுகின்றன.

டிம்பனோமெட்ரி நடுத்தர காதில் திரவம், செவிப்பறை துளைத்தல் அல்லது காது கால்வாயைத் தடுக்கும் மெழுகு ஆகியவற்றைக் கண்டறிவதில் உதவுகிறது. டிம்பனோமெட்ரி காற்றழுத்தத்தை காது கால்வாயில் செலுத்துகிறது, இது செவிப்பறை முன்னும் பின்னுமாக நகரும். சோதனையானது செவிப்பறையின் இயக்கத்தை அளவிடுகிறது.

டிம்பானோமெட்ரி தொடர்பான இதழ்கள்

ஓட்டோலரிஞ்ஜாலஜி: திறந்த அணுகல், ஓடோலஜி & ரைனாலஜி, ஓட்டோ-ரினோ-லாரிங்கோலஜியில் முன்னேற்றங்கள், ஆக்டா ஓட்டோ-லாரிங்கோலாஜிகா, ஆக்டா ஓட்டோரினோலரிங்கோலாஜிகா இட்டாலிகா, ஆக்டா ஓட்டோரினோலரிங்கோலாஜிகா எஸ்பனோலா

Top