தொடர்பாடல் கோளாறுகள், காது கேளாதோர் ஆய்வுகள் & செவித்திறன் எய்ட்ஸ் இதழ்

தொடர்பாடல் கோளாறுகள், காது கேளாதோர் ஆய்வுகள் & செவித்திறன் எய்ட்ஸ் இதழ்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2375-4427

மொழிக் கோளாறு

ஒரு குழந்தைக்கு பேச்சு, எழுத்து அல்லது சைகைகளைப் பயன்படுத்துவதில் சிரமம் இருக்கும்போது, ​​​​நாம் ஒரு மொழிக் கோளாறைக் காணலாம். மற்றவர்களுக்கு அர்த்தத்தை வெளிப்படுத்துவதில் சிரமம் என்பது வெளிப்பாட்டு மொழிக் கோளாறு என்று அழைக்கப்படுகிறது. பிற மொழி பேசுபவர்களைப் புரிந்துகொள்வதில் சிரமம் என்பது ஏற்றுக்கொள்ளும் மொழிக் கோளாறு எனப்படும்.

மூன்று வகையான மொழிக் கோளாறுகள் உள்ளன.

• ஏற்றுக்கொள்ளும் மொழிச் சிக்கல்கள் மற்றவர்கள் என்ன சொல்கிறார்கள் என்பதைப் புரிந்துகொள்வதில் சிரமத்தை உள்ளடக்கியது.

• வெளிப்படையான மொழி சிக்கல்கள் எண்ணங்கள் மற்றும் யோசனைகளை வெளிப்படுத்துவதில் சிரமத்தை உள்ளடக்கியது.

• கலப்பு ஏற்றுக்கொள்ளும்-வெளிப்படுத்தும் மொழி சிக்கல்கள் பேசும் மொழியைப் புரிந்துகொள்வதிலும் பயன்படுத்துவதிலும் சிரமத்தை உள்ளடக்கியது.

மொழிக் கோளாறு தொடர்பான இதழ்கள்

ஓட்டோலரிஞ்ஜாலஜி: திறந்த அணுகல், ஆரிஸ் நாசஸ் குரல்வளை, பிஎம்சி காது, மூக்கு மற்றும் தொண்டை கோளாறுகள், ஓட்டோ-ரினோ-லாரிஞ்ஜாலஜியில் முன்னேற்றங்கள், வாய்வழி உள்வைப்பு ஐரோப்பிய இதழ், வாய்வழி அறிவியல் இதழ், அறிவாற்றல் நரம்பியல், ஆராய்ச்சி, பேச்சு மற்றும் பேச்சு மொழி, மொழியியல்

Top