தொடர்பாடல் கோளாறுகள், காது கேளாதோர் ஆய்வுகள் & செவித்திறன் எய்ட்ஸ் இதழ்

தொடர்பாடல் கோளாறுகள், காது கேளாதோர் ஆய்வுகள் & செவித்திறன் எய்ட்ஸ் இதழ்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2375-4427

கோக்லியர் உள்வைப்புகள்

கோக்லியர் உள்வைப்பு என்பது ஒரு மின்னணு மருத்துவ சாதனமாகும், இது சேதமடைந்த உள் காதின் செயல்பாட்டை மாற்றுகிறது. மூளைக்கு ஒலி சமிக்ஞைகளை வழங்கும் உள் காதுகளின் சேதமடைந்த பகுதிகளின் வேலையை கோக்லியர் உள்வைப்புகள் செய்கின்றன. இது காதுக்கு பின்னால் அமர்ந்திருக்கும் வெளிப்புற பகுதியையும், அறுவை சிகிச்சை மூலம் தோலின் கீழ் வைக்கப்படும் இரண்டாவது பகுதியையும் கொண்டுள்ளது.

காக்லியர் உள்வைப்புகள் தொடர்பான இதழ்கள்

Otology & Rhinology, Audiology and Neuro-Otology, Audiological Medicine, Auris Nasus Larynx, BMC காது, மூக்கு மற்றும் தொண்டை கோளாறுகள், ஓட்டோ-ரினோ-லாரிஞ்ஜாலஜியில் முன்னேற்றங்கள்

Top