தொடர்பாடல் கோளாறுகள், காது கேளாதோர் ஆய்வுகள் & செவித்திறன் எய்ட்ஸ் இதழ்

தொடர்பாடல் கோளாறுகள், காது கேளாதோர் ஆய்வுகள் & செவித்திறன் எய்ட்ஸ் இதழ்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2375-4427

திணறல்

திணறல் என்பது பேச்சுக் கோளாறு ஆகும், இதில் ஒலிகள், எழுத்துக்கள் அல்லது சொற்கள் மீண்டும் மீண்டும் அல்லது நீடித்து, சாதாரண பேச்சின் ஓட்டத்தை சீர்குலைக்கும். இந்த பேச்சு இடையூறுகள், விரைவான கண் இமைகள் அல்லது உதடுகளின் நடுக்கம் போன்ற போராடும் நடத்தைகளுடன் சேர்ந்து இருக்கலாம். திணறல் மற்றவர்களுடன் தொடர்புகொள்வதை கடினமாக்கும்.

2 முதல் 5 வயதுக்குட்பட்ட குழந்தைகளில் திணறல் அசாதாரணமானது அல்ல. பல குழந்தைகளுக்கு, இது மொழியைப் பயன்படுத்தக் கற்றுக்கொள்வது மற்றும் சொற்களை ஒன்றிணைத்து வாக்கியங்களை உருவாக்குவது ஆகியவற்றின் ஒரு பகுதியாகும்.

திணறல் தொடர்பான இதழ்கள்

பேச்சு-மொழி நோயியல் சர்வதேச இதழ், பேச்சு, மொழி மற்றும் கேட்டல் ஆராய்ச்சி இதழ், பேச்சு மற்றும் மொழியில் கருத்தரங்குகள்

Top