தொடர்பாடல் கோளாறுகள், காது கேளாதோர் ஆய்வுகள் & செவித்திறன் எய்ட்ஸ் இதழ்

தொடர்பாடல் கோளாறுகள், காது கேளாதோர் ஆய்வுகள் & செவித்திறன் எய்ட்ஸ் இதழ்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2375-4427

விழுங்கும் குறைபாடுகள்

விழுங்குவதில் சிக்கல் (டிஸ்ஃபேஜியா) என்பது பல நரம்பியல் கோளாறுகளுடன் வரும் ஒரு அறிகுறியாகும், இது விழுங்கும் குறைபாடு என்று அழைக்கப்படுகிறது. உணவு மற்றும் திரவமானது வாயில் இருந்து, தொண்டையின் பின்புறம், உணவுக்குழாய் வழியாக மற்றும் வயிற்றுக்குள் செல்லும் போது, ​​சாதாரண விழுங்கும் செயல்முறையின் எந்த நிலையிலும் பிரச்சனை ஏற்படலாம்.

டிஸ்ஃபேஜியா (dis-FAY-juh) என்றும் அழைக்கப்படும் விழுங்கும் குறைபாடு, விழுங்கும் செயல்பாட்டில் வெவ்வேறு நிலைகளில் ஏற்படலாம்:

• வாய்வழி கட்டம்

• தொண்டைக் கட்டம்

• உணவுக்குழாய் கட்டம்

விழுங்கும் குறைபாடுகள் தொடர்பான இதழ்கள்

ஓட்டோலரிஞ்ஜாலஜி: திறந்த அணுகல், வாய்வழி அறிவியல் ஐரோப்பிய இதழ், அறிவாற்றல் நரம்பியல், பேச்சு, மொழி மற்றும் கேட்டல் ஆராய்ச்சி இதழ், ஓட்டோ-ரினோ-லாரிஞ்ஜாலஜியில் முன்னேற்றங்கள், ஆக்டா ஓட்டோ-லாரிங்கோலாஜிகா

Top