தொடர்பாடல் கோளாறுகள், காது கேளாதோர் ஆய்வுகள் & செவித்திறன் எய்ட்ஸ் இதழ்

தொடர்பாடல் கோளாறுகள், காது கேளாதோர் ஆய்வுகள் & செவித்திறன் எய்ட்ஸ் இதழ்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2375-4427

மிரிங்கோடோமி

மைரிங்கோடோமி என்பது செவிப்பறை அல்லது டிம்மானிக் சவ்வுக்கான அறுவை சிகிச்சை ஆகும். டிம்மானிக் மென்படலத்தின் அடுக்குகள் வழியாக மிரிங்கோடோமி கத்தியால் ஒரு சிறிய கீறல் செய்வதன் மூலம் செயல்முறை செய்யப்படுகிறது. இது நடுத்தர காது இடத்திற்கு நேரடி அணுகலை அனுமதிக்கிறது மற்றும் நடுத்தர காது திரவத்தை வெளியிட அனுமதிக்கிறது, இடைச்செவியழற்சி மீடியாவின் இறுதி தயாரிப்பு (OME).

Myringotomy தொடர்பான இதழ்கள்

ஓட்டோலரிஞ்ஜாலஜி: திறந்த அணுகல், ஓடாலஜி & ரைனாலஜி, ஆடியாலஜி மற்றும் நியூரோ-ஓட்டாலஜி, ஆடியோலாஜிக்கல் மெடிசின், ஆரிஸ் நாசஸ் குரல்வளை, பிஎம்சி காது, மூக்கு மற்றும் தொண்டை கோளாறுகள், ஓட்டோ-ரினோ-லாரிஞ்ஜாலஜியில் முன்னேற்றங்கள், செவிப்புலன் ஆராய்ச்சி, காது மற்றும் கேட்டல்

Top