ஜர்னல் ஆஃப் ஹெமாட்டாலஜி & த்ரோம்போம்போலிக் நோய்கள்

ஜர்னல் ஆஃப் ஹெமாட்டாலஜி & த்ரோம்போம்போலிக் நோய்கள்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2329-8790

த்ரோம்போம்போலிசம்

த்ரோம்போம்போலிசம் ஒரே நிறமாலையின் ஒரு பகுதியாக இருக்கும் இரண்டு ஒன்றோடொன்று தொடர்புடைய நிலைமைகளை உள்ளடக்கியது, ஆழமான சிரை இரத்த உறைவு (DVT) மற்றும் நுரையீரல் தக்கையடைப்பு (PE). நோயின் ஸ்பெக்ட்ரம் மருத்துவ ரீதியாக சந்தேகத்திற்கு இடமில்லாதது முதல் மருத்துவ ரீதியாக முக்கியமில்லாதது வரை மரணத்தை ஏற்படுத்தும் பாரிய எம்போலிசம் வரை இருக்கும்.

த்ரோம்போம்போலிசம் என்பது ஒரே நிறமாலையின் ஒரு பகுதியாக இருக்கும் இரண்டு ஒன்றோடொன்று தொடர்புடைய நிலைமைகளை உள்ளடக்கியது, ஆழமான சிரை இரத்த உறைவு (DVT) மற்றும் நுரையீரல் தக்கையடைப்பு (PE) (கீழே உள்ள படத்தைப் பார்க்கவும்). நோயின் ஸ்பெக்ட்ரம் மருத்துவ ரீதியாக சந்தேகத்திற்கு இடமில்லாதது முதல் மருத்துவ ரீதியாக முக்கியமில்லாதது வரை மரணத்தை ஏற்படுத்தும் பாரிய எம்போலிசம் வரை இருக்கும்.

த்ரோம்போம்போலிசத்தின் தொடர்புடைய இதழ்கள்

இரத்தக் கோளாறுகள் மற்றும் இரத்தமாற்றம், இரத்த அணுக்கள், மூலக்கூறுகள் மற்றும் நோய்கள்.

Top