ஜர்னல் ஆஃப் ஹெமாட்டாலஜி & த்ரோம்போம்போலிக் நோய்கள்

ஜர்னல் ஆஃப் ஹெமாட்டாலஜி & த்ரோம்போம்போலிக் நோய்கள்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2329-8790

இம்யூகுளோபுலின்ஸ்

இம்யூனோகுளோபுலின்ஸ், இல்லையெனில் ஆன்டிபாடிகள் என அழைக்கப்படும், பிளாஸ்மா செல்களால் உருவாக்கப்பட்ட கிளைகோபுரோட்டீன் அணுக்கள். குறிப்பாக நுண்ணுயிரிகள் அல்லது நோய்த்தொற்றுகள் போன்ற குறிப்பிட்ட ஆன்டிஜென்களை உணர்ந்து அவற்றை இணைத்து அவற்றின் அழிவுக்கு உதவுவதன் மூலம் அவை முக்கியமான புள்ளியாக செயல்படுகின்றன. ஆன்டிபாடிகள் என்பது நுண்ணிய உயிரினங்கள், நோய்த்தொற்றுகள், உயிரினங்கள், உயிரினங்களின் பொடுகு அல்லது கட்டி செல்கள் ஆகியவற்றின் ஒளியில் உடலின் எதிர்ப்பு கட்டமைப்பு கேமரா.gif மூலம் தயாரிக்கப்படும் பொருட்கள் ஆகும். ஆன்டிபாடிகள் வெளிப்புற பொருட்களுடன் இணைகின்றன, அதனால் அழிக்க முடியாத கட்டமைப்பானது அவற்றை நசுக்குகிறது.

சீரத்தில் காணப்படும் ஆன்டிபாடி மூலக்கூறுகளின் ஐந்து இம்யூனோகுளோபுலின் வகுப்புகள் (ஐசோடைப்கள்) உள்ளன: IgG, IgM, IgA, IgE மற்றும் IgD. அவை கொண்டிருக்கும் கனமான சங்கிலியின் வகையால் அவை வேறுபடுகின்றன. IgG மூலக்கூறுகள் γ- சங்கிலிகள் எனப்படும் கனமான சங்கிலிகளைக் கொண்டுள்ளன; IgMகள் μ-செயின்களைக் கொண்டுள்ளன; IgAக்கள் α- சங்கிலிகளைக் கொண்டுள்ளன; IgEகள் ε-சங்கிலிகளைக் கொண்டுள்ளன; மற்றும் IgDகள் δ- சங்கிலிகளைக் கொண்டுள்ளன.
- AbD Serotec இல் மேலும் காண்க: https://www.abdserotec.com/immunoglobulins-classes-subclasses.html?utm_source=shared&utm_medium=referral&utm_campaign=page-copy-copied-and-pasted
சீரத்தில் காணப்படும் ஆன்டிபாடி மூலக்கூறுகளின் ஐந்து இம்யூனோகுளோபுலின் வகுப்புகள் (ஐசோடைப்கள்) உள்ளன: IgG, IgM, IgA, IgE மற்றும் IgD. அவை கொண்டிருக்கும் கனமான சங்கிலியின் வகையால் அவை வேறுபடுகின்றன. IgG மூலக்கூறுகள் γ- சங்கிலிகள் எனப்படும் கனமான சங்கிலிகளைக் கொண்டுள்ளன; IgMகள் μ-செயின்களைக் கொண்டுள்ளன; IgAக்கள் α- சங்கிலிகளைக் கொண்டுள்ளன; IgEகள் ε-சங்கிலிகளைக் கொண்டுள்ளன; மற்றும் IgDகள் δ- சங்கிலிகளைக் கொண்டுள்ளன.
- AbD Serotec இல் மேலும் காண்க: https://www.abdserotec.com/immunoglobulins-classes-subclasses.html?utm_source=shared&utm_medium=referral&utm_campaign=page-copy-copied-and-pasted
சீரத்தில் காணப்படும் ஆன்டிபாடி மூலக்கூறுகளின் ஐந்து இம்யூனோகுளோபுலின் வகுப்புகள் (ஐசோடைப்கள்) உள்ளன: IgG, IgM, IgA, IgE மற்றும் IgD. அவை கொண்டிருக்கும் கனமான சங்கிலியின் வகையால் அவை வேறுபடுகின்றன. IgG மூலக்கூறுகள் γ- சங்கிலிகள் எனப்படும் கனமான சங்கிலிகளைக் கொண்டுள்ளன; IgMகள் μ-செயின்களைக் கொண்டுள்ளன; IgAக்கள் α- சங்கிலிகளைக் கொண்டுள்ளன; IgEகள் ε-சங்கிலிகளைக் கொண்டுள்ளன; மற்றும் IgDகள் δ- சங்கிலிகளைக் கொண்டுள்ளன.
- AbD Serotec இல் மேலும் காண்க: https://www.abdserotec.com/immunoglobulins-classes-subclasses.html?utm_source=shared&utm_medium=referral&utm_campaign=page-copy-copied-and-pasted

சீரத்தில் காணப்படும் ஆன்டிபாடி மூலக்கூறுகளின் ஐந்து இம்யூனோகுளோபுலின் வகுப்புகள் (ஐசோடைப்கள்) உள்ளன: IgG, IgM, IgA, IgE மற்றும் IgD. அவை கொண்டிருக்கும் கனமான சங்கிலியின் வகையால் அவை வேறுபடுகின்றன. IgG மூலக்கூறுகள் γ- சங்கிலிகள் எனப்படும் கனமான சங்கிலிகளைக் கொண்டுள்ளன; IgMகள் μ-செயின்களைக் கொண்டுள்ளன; IgAக்கள் α- சங்கிலிகளைக் கொண்டுள்ளன; IgEகள் ε-சங்கிலிகளைக் கொண்டுள்ளன; மற்றும் IgDகள் δ- சங்கிலிகளைக் கொண்டுள்ளன.

இம்முக்ளோபுலின்ஸ் தொடர்பான இதழ்கள்

இரத்தம் & நிணநீர், இரத்தம், நோயெதிர்ப்பு கண்டறிதல் மற்றும் நோயெதிர்ப்பு சிகிச்சையில் மோனோக்ளோனல் ஆன்டிபாடிகள், குழந்தை ஹெமாட்டாலஜி/ஆன்காலஜி மற்றும் இம்யூனோபாத்தாலஜி.

Top