ஜர்னல் ஆஃப் ஹெமாட்டாலஜி & த்ரோம்போம்போலிக் நோய்கள்

ஜர்னல் ஆஃப் ஹெமாட்டாலஜி & த்ரோம்போம்போலிக் நோய்கள்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2329-8790

மைலோஜெனஸ் லுகேமியா

கடுமையான மைலோஜெனஸ் லுகேமியா (ஏஎம்எல்) என்பது இரத்தம் மற்றும் எலும்பு மஜ்ஜையின் கட்டியாகும், இது எலும்புகளுக்குள் உள்ள மீள் திசுக்களின் பிளேட்லெட்டுகள் தயாரிக்கப்படுகிறது. நிரந்தர மைலோஜெனஸ் (அல்லது மைலோயிட் அல்லது மைலோசைடிக்) லுகேமியா (சிஎம்எல்), இல்லையெனில் கான்ஸ்டன்ட் கிரானுலோசைடிக் லுகேமியா (சிஜிஎல்) என்று அழைக்கப்படுகிறது, இது வெள்ளை பிளேட்லெட்டுகளின் நோயாகும். இது எலும்பு மஜ்ஜையில் உள்ள மைலோயிட் செல்களின் விரிவாக்கப்பட்ட மற்றும் கட்டுப்பாடற்ற வளர்ச்சி மற்றும் இரத்தத்தில் இந்த செல்களை குவிப்பதன் மூலம் சித்தரிக்கப்பட்ட ஒரு வகை லுகேமியா ஆகும்.

நாள்பட்ட மைலோஜெனஸ் லுகேமியா (சிஎம்எல்) என்பது எலும்பு மஜ்ஜையில் தொடங்கும் புற்றுநோயாகும். இது எலும்புகளின் மையத்தில் உள்ள மென்மையான திசு ஆகும், இது அனைத்து இரத்த அணுக்களை உருவாக்க உதவுகிறது.

CML முதிர்ச்சியடையாத உயிரணுக்களின் கட்டுப்பாடற்ற வளர்ச்சியை ஏற்படுத்துகிறது, இது மைலோயிட் செல்கள் எனப்படும் ஒரு குறிப்பிட்ட வகை வெள்ளை இரத்த அணுக்களை உருவாக்குகிறது. நோயுற்ற செல்கள் எலும்பு மஜ்ஜை மற்றும் இரத்தத்தில் உருவாகின்றன.

Myelogenous லுகேமியா தொடர்பான பத்திரிகைகள்

இரத்தக் கோளாறுகள் மற்றும் இரத்தமாற்றம், எலும்பு மஜ்ஜை ஆராய்ச்சி, மருத்துவ லிம்போமா, மைலோமா மற்றும் லுகேமியா, லுகேமியா மற்றும் லிம்போமாவின் இதழ்.

Top