ஜர்னல் ஆஃப் ஹெமாட்டாலஜி & த்ரோம்போம்போலிக் நோய்கள்

ஜர்னல் ஆஃப் ஹெமாட்டாலஜி & த்ரோம்போம்போலிக் நோய்கள்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2329-8790

டென்ட்ரிடிக் செல்கள்

டென்ட்ரிடிக் செல்கள் ஒரு வகையான ஆன்டிஜென் வழங்கும் செல் (APC) ஆகும், அவை பல்துறை எதிர்ப்பு கட்டமைப்பில் ஒரு முக்கிய பகுதியை வடிவமைக்கின்றன. டென்ட்ரிடிக் செல்களின் அடிப்படை திறன் ஆன்டிஜென்களை வழங்குவதாகும், மேலும் செல்கள் இப்போது மீண்டும் "நிபுணர்" APC கள் என்று குறிப்பிடப்படுகின்றன. டென்ட்ரிடிக் செல்கள் வெளிப்புற சூழலுடன் தொடர்பு கொண்ட திசுக்களில் காணப்படுகின்றன, எடுத்துக்காட்டாக, தோலுக்கு மேல் (லாங்கர்ஹான்ஸ் செல்கள்) மற்றும் மூக்கு, நுரையீரல், வயிறு மற்றும் செரிமானப் பாதைகளின் புறணிகளில்.

டென்ட்ரிடிக் செல்கள் தொழில்முறை ஆன்டிஜென் செயலாக்க செல்கள். அவை ஆன்டிஜென்களின் அதிகரிப்பை மேம்படுத்தும் பல ஏற்பிகளைக் கொண்டுள்ளன, மேலும் அவை இந்த ஆன்டிஜென்களை லிம்போசைட்டுகளால் அடையாளம் காணக்கூடிய MHC-பெப்டைட் வளாகங்களாக மாற்றுவதில் நிபுணத்துவம் பெற்றவை.

டென்ட்ரிடிக் செல்கள் தொடர்பான இதழ்கள்

இரத்தம், மூலக்கூறு நோயெதிர்ப்பு

Top