ஜர்னல் ஆஃப் ஹெமாட்டாலஜி & த்ரோம்போம்போலிக் நோய்கள்

ஜர்னல் ஆஃப் ஹெமாட்டாலஜி & த்ரோம்போம்போலிக் நோய்கள்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2329-8790

ஹீமோகுளோபின்

ஹீமோகுளோபின் என்பது சிவப்பு பிளேட்லெட்டுகளில் உள்ள புரதத் துகள் ஆகும், இது நுரையீரலில் இருந்து உடலின் திசுக்களுக்கு ஆக்ஸிஜனை அனுப்புகிறது மற்றும் திசுக்களில் இருந்து கார்பன் டை ஆக்சைடை மீண்டும் நுரையீரலுக்கு திருப்பி அனுப்புகிறது. ஹீமோகுளோபின் கூடுதலாக சிவப்பு பிளேட்லெட்டுகள் மற்றும் அவற்றின் பிறப்பிக்கும் கோடுகளுக்கு வெளியே காணப்படுகிறது. ஹீமோகுளோபினைக் கொண்டிருக்கும் வெவ்வேறு செல்கள், சிறுநீரகத்தில் உள்ள சப்ஸ்டாண்டியா நிக்ரா, மேக்ரோபேஜ்கள், அல்வியோலர் செல்கள் மற்றும் மெசஞ்சியல் செல்கள் ஆகியவற்றில் A9 டோபமினெர்ஜிக் நியூரான்களை உள்ளடக்கியது. இந்த திசுக்களில், ஹீமோகுளோபின் உயிரணு வலுவூட்டல் மற்றும் இரும்பு செரிமான அமைப்பின் கட்டுப்படுத்தி போன்ற ஆக்ஸிஜனை கடத்தும் திறனைக் கொண்டுள்ளது.

ஹீமோகுளோபின் நான்கு புரத மூலக்கூறுகளால் (குளோபுலின் சங்கிலிகள்) ஒன்றாக இணைக்கப்பட்டுள்ளது. சாதாரண வயதுவந்த ஹீமோகுளோபின் (Hbg) மூலக்கூறு இரண்டு ஆல்பா-குளோபுலின் சங்கிலிகளையும் இரண்டு பீட்டா-குளோபுலின் சங்கிலிகளையும் கொண்டுள்ளது. கருக்கள் மற்றும் குழந்தைகளில், பீட்டா சங்கிலிகள் பொதுவானவை அல்ல, மேலும் ஹீமோகுளோபின் மூலக்கூறு இரண்டு ஆல்பா சங்கிலிகள் மற்றும் இரண்டு காமா சங்கிலிகளால் ஆனது.

ஹீமோகுளோபின் தொடர்பான இதழ்கள்

இரத்தக் கோளாறுகள் மற்றும் இரத்தமாற்றம், இரத்தம், இரத்தம் மற்றும் நிணநீர், மருத்துவ ஹீமாடாலஜி, இரத்தம், இரத்த அணுக்கள் ஆகியவற்றில் சிறந்த பயிற்சி மற்றும் ஆராய்ச்சி.

Top