மருந்தியல் பகுப்பாய்வு வேதியியல்: திறந்த அணுகல்

மருந்தியல் பகுப்பாய்வு வேதியியல்: திறந்த அணுகல்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2471-2698

செயற்கை கரிம வேதியியல்

செயற்கை கரிம வேதியியல் என்பது எளிய சேர்மங்களிலிருந்து குறிப்பிட்ட இரசாயன சேர்மங்களை உருவாக்கும் வேதியியல் அறிவியலுடன் தொடர்புடையது. செயற்கையான கரிம வேதியியலில், ஒரு திட்டமிட்ட வரிசைப் பாதையின் அம்சத்தில் தொகுப்பு குறிக்கப்படுகிறது, இதன் விளைவாக விரும்பிய செயல்பாடு கொண்ட தயாரிப்புகள் கிடைக்கும். செயல்முறையானது இயற்கையாக நிகழும் சேர்மங்களை உண்மையான கட்டமைப்புடன் அல்லது ஒருமுறை தேவைப்படும் பண்புகளை மேம்படுத்த கட்டமைப்பு மாறுபாட்டுடன் ஒருமுறை உருவாக்க அனுமதிக்கிறது. செயற்கை கரிம வேதியியல் இதழ்கள் ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி, மெடிசினல் கெமிஸ்ட்ரி மற்றும் பாலிமர் கெமிஸ்ட்ரி ஆகிய துறைகளை வலியுறுத்துகின்றன.

செயற்கை கரிம வேதியியலின் தொடர்புடைய இதழ்கள்

கரிம வேதியியல்: தற்போதைய ஆராய்ச்சி, மேக்ரோமாலிகுலர் ஆராய்ச்சி, கரிம தொகுப்புகள், சமகால ஆர்கானிக் தொகுப்பு, மருந்து பகுப்பாய்வு வேதியியல்: திறந்த அணுகல், குரோமடோகிராபி மற்றும் பிரிப்பு நுட்பங்கள்.

Top