மருந்தியல் பகுப்பாய்வு வேதியியல்: திறந்த அணுகல்

மருந்தியல் பகுப்பாய்வு வேதியியல்: திறந்த அணுகல்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2471-2698

ஸ்பெக்ட்ரோஃபோட்டோமெட்ரி

ஸ்பெக்ட்ரோஃபோட்டோமெட்ரி நுட்பம் மாதிரி கரைசல் வழியாக ஒளிர்வு ஒரு கற்றை செல்லும் போது ஒளியின் தீவிரத்தை அளவிடுவதன் மூலம் ஒளியை உறிஞ்சும் ஒரு இரசாயன பொருளின் அளவை பகுப்பாய்வு செய்ய பயன்படுத்தப்படுகிறது. இன்றியமையாத கொள்கை என்னவென்றால், ஒவ்வொரு சேர்மமும் ஒரு உறுதியான அலைநீளத்தில் ஒளியை உறிஞ்சுகிறது அல்லது கடத்துகிறது. ஸ்பெக்ட்ரோஃபோட்டோமெட்ரி திறன் அடையாளம் காணப்பட்ட இரசாயனப் பொருளின் அளவை அளவிடவும் பயன்படுத்தப்படலாம். ஸ்பெக்ட்ரோஃபோட்டோமெட்ரி இதழ்கள் வேதியியல், இயற்பியல், கரிம வேதியியல், பொருள் மற்றும் வேதியியல் பொறியியல் மற்றும் மருத்துவ பயன்பாடுகள் போன்ற பல்வேறு துறைகளை உள்ளடக்கியது.

ஸ்பெக்ட்ரோஃபோட்டோமெட்ரி தொடர்பான இதழ்கள்

புரதங்களின் ஸ்பெக்ட்ரோஃபோட்டோமெட்ரி, தடயவியல் அறிவியலில் ஸ்பெக்ட்ரோஃபோட்டோமெட்ரி, மருந்து பகுப்பாய்வு வேதியியல்: திறந்த அணுகல், மருத்துவ வேதியியல்.

Top