மருந்தியல் பகுப்பாய்வு வேதியியல்: திறந்த அணுகல்

மருந்தியல் பகுப்பாய்வு வேதியியல்: திறந்த அணுகல்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2471-2698

நோக்கம் மற்றும் நோக்கம்

பார்மாசூட்டிகல் அனலிட்டிகல் கெமிஸ்ட்ரி: ஓபன் அக்சஸ் கள்” என்பது காலாண்டு மதிப்பாய்வு செய்யப்பட்ட, மருந்து மற்றும் பகுப்பாய்வு வேதியியலில் நவீன ஆராய்ச்சியை வெளியிடும் திறந்த அணுகல் இதழாகும்.

ஆய்வு, ஆய்வுக் கட்டுரைகள், வழக்கு அறிக்கைகள், பகுப்பாய்வு வேதியியல், கணக்கீட்டு வேதியியல், மருந்து வடிவமைப்பு, மருந்து ஒழுங்குமுறை விவகாரங்கள், மின் பகுப்பாய்வு முறைகள், கனிம வேதியியல், மூலக்கூறு மாதிரியாக்கம், மருத்துவ வேதியியல், ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி, மருந்தியல், மருந்தியல், மருந்தியல், மருந்தியல் பார்மகோகினெடிக்ஸ், பார்மகோடைனமிக்ஸ், பார்மகோவிஜிலன்ஸ், பார்மகோஜெனோமிக்ஸ், இயற்பியல் வேதியியல், பாலிமர் கெமிஸ்ட்ரி, ரேடியோ அனலிட்டிகல் கெமிஸ்ட்ரி, செப்பரேஷன் டெக்னிக்ஸ், ஸ்பெக்ட்ரோஃபோட்டோமெட்ரி, சிந்தெடிக் ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி, ஆனால் மேலே உள்ள துறைகளுக்கு மட்டுப்படுத்தப்படவில்லை.

 

Top