மருந்தியல் பகுப்பாய்வு வேதியியல்: திறந்த அணுகல்

மருந்தியல் பகுப்பாய்வு வேதியியல்: திறந்த அணுகல்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2471-2698

பகுப்பாய்வு வேதியியல்

பகுப்பாய்வு வேதியியல் என்பது தயாரிப்புகளின் பிரிப்பு, அடையாளம் மற்றும் அளவு ஆகியவற்றில் பயன்பாட்டைக் கொண்ட கருவிகள் மற்றும் முறைகள் பற்றிய ஆய்வு ஆகும். பகுப்பாய்வின் அளவு மற்றும் தரம் மதிப்பீடு செய்யப்படுகிறது.

பகுப்பாய்வு வேதியியல் மருந்து மற்றும் சிகிச்சை ஆய்வுகள், பொறியியல் மற்றும் தயாரிப்பு/பகுப்பாய்வு பிரிப்பு நுட்பங்களில் பெரும் பயன்பாடுகளைக் கொண்டுள்ளது.

Top