மருந்தியல் பகுப்பாய்வு வேதியியல்: திறந்த அணுகல்

மருந்தியல் பகுப்பாய்வு வேதியியல்: திறந்த அணுகல்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2471-2698

மின் பகுப்பாய்வு முறைகள்

மின் பகுப்பாய்வு முறைகள் என்பது பகுப்பாய்வு வேதியியலின் துணைப் பிரிவாகும் , இது ஒரு மின் வேதியியல் கலத்தில் இருக்கும் பகுப்பாய்வின் பண்புகளை தீர்மானிக்கிறது.
இந்த பரந்த மின்வேதியியல் முறைகள் கலத்தை ஒழுங்குபடுத்தும்/கட்டுப்படுத்தும் முக்கிய கூறுகளைச் சார்ந்து இருக்கும் பல்வேறு வகைகளில் அடங்கும்.

முக்கிய வகைகள் பின்வருமாறு:

 • பொடென்டோமெட்ரி 
  • இந்த முறை ஒரு குறிப்பு மற்றும் காட்டி மின்முனையைக் கொண்டுள்ளது.
  • இரண்டு மின்முனைகளுக்கு இடையே உள்ள சாத்தியக்கூறு வேறுபாடு மாதிரியைப் பற்றிய குறிப்பிடத்தக்க தகவலை வழங்குகிறது.
 • சி ஓலோமெட்ரி
  •    இந்த அறிவியலின் கிளையானது பயன்படுத்தப்பட்ட மின்னோட்டம் அல்லது திறனைப் பயன்படுத்தி பகுப்பாய்வைப் படிப்பதில் அக்கறை கொண்டுள்ளது.
  •   பொட்டென்டியோஸ்டேடிக் கூலோமெட்ரி/மொத்த மின்னாற்பகுப்பு மற்றும் கூலோமெட்ரிக் டைட்ரேஷன்கள் மாதிரியை அளவிடுவதற்கான சில பொதுவான நடைமுறைகள்.
 •     வோல்டாமெட்ரி
  •     இந்த நுட்பம் ஒரு பகுப்பாய்வின் குறைப்பு திறன் மற்றும் மின்வேதியியல் வினைத்திறனைப் புரிந்து கொள்ள பயன்படுகிறது.
  •    மாதிரியானது ஒரு மின்முனையின் மேற்பரப்பில் நிலையான/மாறுபடும் திறனுக்கு உட்படுத்தப்பட்டு உற்பத்தி செய்யப்படும் மின்னோட்டத்தைப் பதிவுசெய்து பகுப்பாய்வு செய்கிறது. 
 • வோல்டாமெட்ரி என்பது போலரோகிராபி மற்றும் ஆம்பிரோமெட்ரி  என இரண்டு துணை வகுப்புகளாக உள்ளது .
Top