மருந்தியல் பகுப்பாய்வு வேதியியல்: திறந்த அணுகல்

மருந்தியல் பகுப்பாய்வு வேதியியல்: திறந்த அணுகல்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2471-2698

இயற்பியல் வேதியியல்

இயற்பியல் வேதியியல் என்பது அணுவிலிருந்து துணை அணு மற்றும் மேக்ரோஸ்கோபிக் அமைப்புகளின் ஆய்வை உள்ளடக்கியது.

இது குவாண்டூம் வேதியியல், திமோடைனமிக்ஸ், புள்ளியியல் இயக்கவியல் போன்ற கொள்கைகளை உள்ளடக்கியது.
இயற்பியல் வேதியியல் ஆய்வில் ஈடுபட்டுள்ள சில எடுத்துக்காட்டுகள் பின்வருமாறு:

  • ஒரு எதிர்வினை விகிதத்தில் எதிர்வினை இயக்கவியல்.
  • செல் சவ்வுகளின் மேற்பரப்பு அறிவியல் மற்றும் மின் வேதியியல்
  • சுதந்திரம் பட்டம் 
  • மின் வேதியியல் செல்களின் எதிர்வினைகள்.
     
Top