மருந்தியல் பகுப்பாய்வு வேதியியல்: திறந்த அணுகல்

மருந்தியல் பகுப்பாய்வு வேதியியல்: திறந்த அணுகல்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2471-2698

வகையீட்டு ஸ்கேனிங் வெப்ப அளவு

டிஃபெரன்ஷியல் ஸ்கேனிங் கலோரிமெட்ரி (டி.எஸ்.சி) என்பது ஒரு வகை பகுப்பாய்வு முறையாகும், அங்கு ஒரு மாதிரியின் வெப்பத்தை விரிவுபடுத்துவதற்கு தேவையான வெப்பநிலையின் அளவீட்டில் உள்ள வேறுபாடு வெப்பநிலையின் பயன்பாடாக அளவிடப்படுகிறது. ஒவ்வொரு மாதிரியும் குறிப்பும் பரிசோதனையின் காலத்திற்கு கிட்டத்தட்ட சமமான வெப்பநிலையில் பராமரிக்கப்படுகின்றன. பொதுவாக, ஒரு டிஎஸ்சி பகுப்பாய்விற்கான வெப்பநிலை மென்பொருள் நிரல் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது, இது மாதிரி வைத்திருப்பவரின் வெப்பநிலை நேரத்தின் செயல்பாட்டின் போது நேர்கோட்டில் அதிகரிக்கும். ஸ்கேன் செய்யப்பட வேண்டிய பல்வேறு வெப்பநிலைகளில் குறிப்பு முறை துல்லியமான வெப்பத் திறனைக் கொண்டிருக்க வேண்டும். ஒரு மாதிரியின் குணாதிசயமான குடியிருப்புகளின் எண்ணிக்கையைக் கணக்கிடுவதற்கு வேறுபட்ட ஸ்கேனிங் கலோரிமெட்ரியை குறைக்கலாம். இந்த முறையைப் பயன்படுத்தி, இணைவு மற்றும் படிகமயமாக்கல் செயல்பாடுகள் மற்றும் கண்ணாடி மாற்ற வெப்பநிலை Tg ஆகியவற்றைக் கவனிப்பது சாத்தியமானது. ஆக்சிஜனேற்றம் மற்றும் பல்வேறு இரசாயன எதிர்வினைகளைப் படிக்க DSC பயன்படுத்தப்படும். இதில் ஆற்றல் ஈடுசெய்யப்பட்ட டிஎஸ்சி, வார்ம்னஸ் ஃப்ளக்ஸ் டிஎஸ்சி ஆகிய இரண்டு வகையான டிஃபெரன்ஷியல் ஸ்கேனிங் கலோரிமெட்ரி. உயிரியல் இயற்பியல், இயற்பியல் வேதியியல் மற்றும் மருந்து அறிவியல் ஆகிய துறைகளில் வேறுபட்ட ஸ்கேனிங் கலோரிமெட்ரி இதழ்கள் முக்கிய கவனம் செலுத்துகின்றன.

வேறுபட்ட ஸ்கேனிங் கலோரிமெட்ரி தொடர்பான இதழ்கள்

வெப்ப பகுப்பாய்வு, உயிரியல் இயற்பியல், வெப்ப இயக்கவியல் & வினையூக்கம், பாலிமர் இயற்பியல், இயற்பியல் வேதியியல், மருந்துப் பகுப்பாய்வு, தாவரம், விலங்கு மற்றும் சுற்றுச்சூழல் அறிவியல், மருந்துப் பகுப்பாய்வு வேதியியல்: திறந்த அணுகல்.

Top