சுற்றுலா மற்றும் விருந்தோம்பல் இதழ்

சுற்றுலா மற்றும் விருந்தோம்பல் இதழ்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2167-0269

குளிர்கால சுற்றுலா

குளிர்கால சுற்றுலா என்பது ஆண்டின் மிகக் குளிரான பருவமாக, இலையுதிர் மற்றும் வசந்த காலங்களுக்கு இடையே, வானியல் ரீதியாக டிசம்பர் சங்கிராந்தி முதல் N அரைக்கோளத்தில் மார்ச் உத்தராயணம் வரையிலும், S அரைக்கோளத்தில் ஆண்டின் எதிர் காலத்திலும் வரையறுக்கப்படுகிறது. சுற்றுலா ஒரு பிரபலமான உலகளாவிய ஓய்வு நடவடிக்கையாக மாறியுள்ளது. சுற்றுலா உள்நாட்டு அல்லது சர்வதேசமாக இருக்கலாம், மேலும் சர்வதேச சுற்றுலா என்பது ஒரு நாட்டின் செலுத்தும் இருப்பில் உள்வரும் மற்றும் வெளிச்செல்லும் தாக்கங்களை ஏற்படுத்துகிறது. இன்று, சுற்றுலா பல நாடுகளுக்கு வருமானத்தின் முக்கிய ஆதாரமாக உள்ளது, மேலும் மூல மற்றும் ஹோஸ்ட் நாடுகளின் பொருளாதாரத்தை பாதிக்கிறது, சில சந்தர்ப்பங்களில் முக்கிய முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது.

குளிர்கால சுற்றுலா தொடர்பான இதழ்கள்: சுற்றுலா ஆராய்ச்சி மற்றும் விருந்தோம்பல் இதழ்கள், வணிகம் மற்றும் மேலாண்மை இதழ்கள், ஹோட்டல் & வணிக மேலாண்மை இதழ்கள், சுற்றுலா கொள்கை சர்வதேச இதழ், சுற்றுலா மற்றும் கலாச்சார மாற்றம், கலாச்சார முன்னேற்றங்கள், சுற்றுலா மற்றும் விருந்தோம்பல் ஆராய்ச்சி, பாலம் சுற்றுலா கோட்பாடு மற்றும் பயிற்சி, சர்வதேச கலாச்சாரம், சுற்றுலா மற்றும் விருந்தோம்பல் ஆராய்ச்சி, சீன சுற்றுலா ஆராய்ச்சி இதழ், வெளிப்புற பொழுதுபோக்கு மற்றும் சுற்றுலா இதழ், சுற்றுலா வரலாறு இதழ், சுற்றுலா விமர்சனம்

Top