சுற்றுலா மற்றும் விருந்தோம்பல் இதழ்

சுற்றுலா மற்றும் விருந்தோம்பல் இதழ்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2167-0269

பெயரடை சுற்றுலா

பெயரடை சுற்றுலா என்பது சுற்றுலாவின் பல முக்கிய அல்லது சிறப்பு பயண வடிவங்களை வரையறுக்கிறது; ஒவ்வொன்றும் அதன் சொந்த பெயரடையுடன். சுற்றுலா ஒரு பிரபலமான உலகளாவிய ஓய்வு நடவடிக்கையாக மாறியுள்ளது. சுற்றுலா உள்நாட்டு அல்லது சர்வதேசமாக இருக்கலாம், மேலும் சர்வதேச சுற்றுலா என்பது ஒரு நாட்டின் செலுத்தும் இருப்பில் உள்வரும் மற்றும் வெளிச்செல்லும் தாக்கங்களை ஏற்படுத்துகிறது. இன்று, சுற்றுலா பல நாடுகளுக்கு வருமானத்தின் முக்கிய ஆதாரமாக உள்ளது, மேலும் மூல மற்றும் ஹோஸ்ட் நாடுகளின் பொருளாதாரத்தை பாதிக்கிறது, சில சந்தர்ப்பங்களில் முக்கிய முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது.

பெயரடை சுற்றுலா தொடர்பான இதழ்கள்: சுற்றுலா மற்றும் விருந்தோம்பல் ஆராய்ச்சி, சுற்றுலா மற்றும் சுற்றுலாவில் கற்பித்தல் இதழ், சுற்றுலா மற்றும் சுற்றுலாத் திட்டமிடல் மற்றும் மேம்பாடு, விருந்தோம்பல் மற்றும் சுற்றுலா நிர்வாகத்தின் சர்வதேச இதழ், விருந்தோம்பல் மற்றும் சுற்றுலாவில் தர உறுதிமொழி இதழ், சுற்றுலா, கலாச்சாரம், சமூகம் விருந்தோம்பல், ஓய்வு, விளையாட்டு மற்றும் சுற்றுலா கல்வி

Top