சுற்றுலா மற்றும் விருந்தோம்பல் இதழ்

சுற்றுலா மற்றும் விருந்தோம்பல் இதழ்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2167-0269

உள்நாட்டு சுற்றுலா

உள்நாட்டு சுற்றுலா என்பது குறிப்பு நாட்டின் பொருளாதார எல்லைக்குள் வசிக்கும் பார்வையாளர்களின் சுற்றுலா ஆகும். சுற்றுலா ஒரு பிரபலமான உலகளாவிய ஓய்வு நடவடிக்கையாக மாறியுள்ளது. சுற்றுலா உள்நாட்டு அல்லது சர்வதேசமாக இருக்கலாம், மேலும் சர்வதேச சுற்றுலா என்பது ஒரு நாட்டின் செலுத்தும் இருப்பில் உள்வரும் மற்றும் வெளிச்செல்லும் தாக்கங்களை ஏற்படுத்துகிறது. இன்று, சுற்றுலா பல நாடுகளுக்கு வருமானத்தின் முக்கிய ஆதாரமாக உள்ளது, மேலும் மூல மற்றும் ஹோஸ்ட் நாடுகளின் பொருளாதாரத்தை பாதிக்கிறது, சில சந்தர்ப்பங்களில் முக்கிய முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது.

உள்நாட்டு சுற்றுலா தொடர்பான இதழ்கள்: வணிகம் மற்றும் மேலாண்மை இதழ்கள், ஹோட்டல் & வணிக மேலாண்மை இதழ்கள், சுற்றுலா ஆராய்ச்சி மற்றும் விருந்தோம்பல் இதழ், விளையாட்டு மற்றும் சுற்றுலா இதழ், சுற்றுலா ஆராய்ச்சியின் ஐரோப்பிய இதழ், உலகளாவிய விருந்தோம்பல் மற்றும் சுற்றுலா தீம்கள், சர்வதேச சுற்றுலாக் கொள்கை இதழ், இதழ் சுற்றுலா மற்றும் கலாச்சார மாற்றம், கலாச்சாரத்தில் முன்னேற்றங்கள், சுற்றுலா மற்றும் விருந்தோம்பல் ஆராய்ச்சி

Top