சுற்றுலா மற்றும் விருந்தோம்பல் இதழ்

சுற்றுலா மற்றும் விருந்தோம்பல் இதழ்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2167-0269

சமூக சுற்றுலா

சமூக சுற்றுலா என்பது சுற்றுலாவில் பங்கேற்பதன் விளைவாக ஏற்படும் உறவுகள் மற்றும் நிகழ்வுகள் ஆகும், குறிப்பாக சுமாரான வருமானத்துடன் சமூக அடுக்குகளின் பங்கேற்பிலிருந்து. நன்கு வரையறுக்கப்பட்ட சமூக இயல்பின் நடவடிக்கைகளால் இந்த பங்கேற்பு சாத்தியமாகிறது அல்லது எளிதாக்கப்படுகிறது.

சமூக சுற்றுலா தொடர்பான இதழ்கள்: சுற்றுலா ஆராய்ச்சி மற்றும் விருந்தோம்பல் இதழ்கள், வணிகம் மற்றும் மேலாண்மை இதழ்கள், ஹோட்டல் & வணிக மேலாண்மை இதழ்கள், சுற்றுலா மேலாண்மை, சுற்றுலா ஆராய்ச்சியின் அன்னல்ஸ், நிலையான சுற்றுலா இதழ், விருந்தோம்பல் மற்றும் சுற்றுலா ஆராய்ச்சி இதழ், சுற்றுலா பொருளாதாரம், சுற்றுலா புவியியல், சுற்றுலாவின் தற்போதைய சிக்கல்கள், சுற்றுச்சூழல் சுற்றுலா இதழ்

Top