சுற்றுலா மற்றும் விருந்தோம்பல் இதழ்

சுற்றுலா மற்றும் விருந்தோம்பல் இதழ்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2167-0269

பொருளாதாரம்

பொருளாதாரம் என்பது பொருளாதார உற்பத்தி மற்றும் நுகர்வு நடவடிக்கைகளின் ஒரு பெரிய தொகுப்பாக வரையறுக்கப்படுகிறது, இது பற்றாக்குறை வளங்கள் எவ்வாறு ஒதுக்கப்படுகின்றன என்பதை தீர்மானிக்க உதவுகிறது. பொருளாதார அமைப்பானது, கொடுக்கப்பட்ட புவியியல் இடத்தில் வெவ்வேறு முகவர்களால் வரையறுக்கப்பட்ட பொருட்கள் மற்றும் சேவைகளின் உற்பத்தி, விநியோகம் அல்லது வர்த்தகம் மற்றும் நுகர்வு ஆகியவற்றைக் கொண்டுள்ளது. பொருளாதார முகவர்கள் தனிநபர்கள், வணிகங்கள், நிறுவனங்கள் அல்லது அரசாங்கங்களாக இருக்கலாம். பரிவர்த்தனை செய்யப்பட்ட பொருள் அல்லது சேவையின் மதிப்பு அல்லது விலையை இரு தரப்பினரும் ஒப்புக் கொள்ளும்போது பரிவர்த்தனைகள் நிகழ்கின்றன, பொதுவாக ஒரு குறிப்பிட்ட நாணயத்தில் வெளிப்படுத்தப்படுகிறது.

பொருளாதாரம் தொடர்பான பத்திரிகைகள்:   வணிகம் மற்றும் மேலாண்மை இதழ்கள், ஹோட்டல் & வணிக மேலாண்மை இதழ்கள், சுற்றுலா ஆராய்ச்சி & விருந்தோம்பல் இதழ், அரசியல் பொருளாதாரம், பொருளாதாரம் மற்றும் சமூகம். யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ், ஐரோப்பிய அரசியல் பொருளாதாரம், சர்வதேச அரசியல் பொருளாதாரம், உலகப் பொருளாதாரம், அரசியல் பொருளாதாரத்தின் ஸ்காட்டிஷ் இதழ், புதிய அரசியல் பொருளாதாரம், பொருளாதாரத்தின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் பொருளாதார வளர்ச்சி, ஆப்பிரிக்க அரசியல் பொருளாதாரத்தின் ஆய்வு

Top