சுற்றுலா மற்றும் விருந்தோம்பல் இதழ்

சுற்றுலா மற்றும் விருந்தோம்பல் இதழ்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2167-0269

சுற்றுலா பயணி

சுற்றுலாப் பயணி என்றால், பொதுவாக சுற்றுலா மற்றும் ஹோட்டல்களில் தங்குவதற்காக, மகிழ்ச்சிக்காக ஒரு இடத்திற்கு பயணம் செய்பவர் அல்லது வருகை தருகிறார். உலக சுற்றுலா அமைப்பு சுற்றுலாப் பயணிகளை "ஓய்வு, வணிகம் மற்றும் பிற நோக்கங்களுக்காக தொடர்ச்சியாக ஒரு வருடத்திற்கு மேல் தங்கள் வழக்கமான சூழலுக்கு வெளியே உள்ள இடங்களுக்குப் பயணம் செய்து தங்கியிருப்பவர்கள்" என்று வரையறுக்கிறது.

சுற்றுலா தொடர்பான இதழ்கள்: சுற்றுலா ஆராய்ச்சி மற்றும் விருந்தோம்பல் இதழ், சுற்றுலா ஆய்வுகள், சுற்றுலா கொள்கையின் சர்வதேச இதழ், சுற்றுலா மற்றும் கலாச்சார மாற்ற இதழ், கலாச்சார முன்னேற்றங்கள், சுற்றுலா மற்றும் விருந்தோம்பல் ஆராய்ச்சி

Top