இனப்பெருக்க அமைப்பு & பாலியல் கோளாறுகள்: தற்போதைய ஆராய்ச்சி

இனப்பெருக்க அமைப்பு & பாலியல் கோளாறுகள்: தற்போதைய ஆராய்ச்சி
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2161-038X

விந்தணுக்கள்

விந்தணுக்கள் ஒரு முதிர்ந்த ஆண் கிருமி உயிரணு ஆகும், இது பாலின இனப்பெருக்கத்தில் ஓசைட்டை கருவுறச் செய்கிறது மற்றும் ஆணின் ஜிகோட்டின் மரபணு தகவலைக் கொண்டுள்ளது. செமினிஃபெரஸ் குழாய்களில் உருவாகும் விந்தணுக்கள், விந்தணுக்களில் இருந்து பெறப்படுகின்றன, அவை முதலில் விந்தணுக்களாக உருவாகின்றன; இவை ஒடுக்கற்பிரிவு மூலம் விந்தணுக்களை உருவாக்குகின்றன, பின்னர் அவை விந்தணுக்களாக வேறுபடுகின்றன.

முதிர்ந்த மனித விந்தணுக்கள் 60 µm நீளம், சுறுசுறுப்பான இயக்கம், 3 முக்கிய பகுதிகளாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளன: தலை, கழுத்து மற்றும் வால். ஓசைட்டிற்குள் ஊடுருவிச் செல்ல, தெஸ்பெர்மடோசோவா வெவ்வேறு இடங்களில் தொடர்ச்சியாக பல தற்காலிக முதிர்வு படிகளை கடக்க வேண்டும்.

விந்தணுவின் தொடர்புடைய இதழ்கள்

உடற்கூறியல் & உடலியல்: தற்போதைய ஆராய்ச்சி, மூலக்கூறு ஹிஸ்டாலஜி & மருத்துவ உடலியல், பாலியல் வளர்ச்சி, விலே இடைநிலை மதிப்புரைகள்: வளர்ச்சி உயிரியல், பரிசோதனை விலங்கியல் இதழ் பகுதி B: மூலக்கூறு மற்றும் வளர்ச்சி பரிணாமம், இனப்பெருக்கம் மற்றும் மேம்பாடு, இனப்பெருக்கம், கருவுறுதல் மற்றும் மேம்பாடு.

Top